§ 40 nr. 3 b og c: Gjelder bestemmelsen generelt eller bare for kommunetilsatte som samtidig er folkevalgte?

Sak 13/1046

Vi viser til brev av 9. april 2013. Det stilles spørsmål om kommuneloven § 40 nr. 3 b og c gjelder generelt eller bare for kommunetilsatte som samtidig er folkevalgte.

Kommuneloven § 40 nr. 3 b bestemmer at et medlem av et folkevalgt organ alltid skal anses som inhabil dersom hun eller han i egenskap av ansatt i kommunen "har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse" eller medvirket ved en "tidligere avgjørelse i samme sak". Bestemmelsen gjelder således bare for kommunalt ansatte som samtidig er folkevalgte. 

Kommuneloven § 40 nr. 3 c omfatter både kommunalt ansatte og folkevalgte, og innebærer at den som deltok i saksforberedelsen eller selve avgjørelsen av vedtaket som det klages over, er inhabil til å delta i avgjørelsen eller forberedelsen av klagesaken for klageinstansen. Bestemmelsen har altså et noe videre anvendelsesområde enn kommuneloven § 40 nr. 3 b, i og med at den ikke bare gjelder kommunalt ansatte som samtidig er folkevalgte. 

Vi vil ellers vise til vår veileder "Habilitet i kommuner og fylkeskommuner" for en nærmere omtale av disse bestemmelsene. Veilederen er å finne på våre nettsider.