§ 40 nr 3 b: Spørsmål om inhabilitet for ordførar

Sak 06/2162

Saka reiste spørsmål om ein ordførar kunne vere saksbehandlar og gi innstilling i einskildsaker til formannsskap og kommunestyre, utan å vere inhabil når saka vart behandla politisk. Departementet viste til at kommunelova § 40 nr. 3 b om inhabilitet gjeld dei tilsette i kommunen. Departementet peika på at det prinsipielle skiljet mellom politikk og administrasjon som ligg til grunn for kommunelova tilseier at det må vere tydeleg kva som er utarbeidd av administrasjonen, og kva som er innspel frå ordføraren når ei sak skal behandlast av eit folkevald organ.