§ 40 nr. 3: Om habilitet og kommunale selskaper

Sak 14/6204

Spørsmål angående habilitet og kommunale selskaper

Vi viser til e-post av 26. september 2014, der det stilles spørsmål om habilitet i tilknytning til et kommunalt selskap. Departementet kan ikke ta stilling til den konkrete problemstillingen, men vil komme med noen generelle kommentarer.

1. Forholdet til kommuneloven og forvaltningsloven.

Kommuneloven § 40 nr. 3 fastsetter at forvaltningslovens regler om inhabilitet gjelder for kommunalt folkevalgte og ansatte.

Det følger av forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav a og e at man vil være inhabil når man – selv er part i saken – leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken.

Forvaltningsloven § 6 andre ledd fastsetter at man vil være inhabil
……når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til”.

Inhabilitetsreglene gjelder både ved forberedelse og avgjørelse av saker.

2. Forholdet til aksjeloven:

Ut fra det som opplyses i e-posten legger vi til grunn at det aktuelle selskapet – Vardø kommunale bolig- og eiendomsselskap as – er et kommunalt aksjseselskap. I så fall reguleres selskapet av bestemmelsene i aksjeloven, ikke av kommuneloven og forvaltningsloven.

Aksjeloven § 6-27 har følgende bestemmelser om adgangen til å behandle saker der man selv kan ha personlige eller økonomiske interesser: ”1. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. (2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.”

gjelder for kommunalt folkevalgte og ansatte.

Det følger av forvaltningslovens § 6 første ledd bokstav a og e at man vil være inhabil når man – selv er part i saken – leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken.

Forvaltningsloven § 6 andre ledd fastsetter at man vil være inhabil
”……når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til”.

Inhabilitetsreglene gjelder både ved forberedelse og avgjørelse av saker.

2. Forholdet til aksjeloven: Ut fra det som opplyses i e-posten legger vi til grunn at det aktuelle selskapet – Vardø kommunale bolig- og eiendomsselskap as – er et kommunalt aksjseselskap. I så fall reguleres selskapet av bestemmelsene i aksjeloven, ikke av kommuneloven og forvaltningsloven.

Aksjeloven § 6-27 har følgende bestemmelser om adgangen til å behandle saker der man selv kan ha personlige eller økonomiske interesser:

1. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

(2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.