§ 41 - Reindriftsloven – dispensasjon fra merkeplikten

Saksnr. 2010006990 E KHR/GUH
Dato: 02.06.2010Reindriftsloven – dispensasjon fra merkeplikten


Vi viser til Landbruks- og matdepartementets brev 26. mai 2010 der det spørres om forhistorien til reindriftsloven 2007 § 41 utelukker at dispensasjonshjemmelen i forskrift 4. juli 2008 nr. 791 om merking av rein utenfor det samiske reinbeiteområdet § 2 annet ledd ”kan anvendes i andre tilfeller enn for Rendal Renselskap”.

Reindriftsloven 2007 § 41 overlater til departementet å gi regler om merking av rein utenfor det samiske reinbeiteområdet. Merkeplikten oppstilles i forskriften § 2. Etter annet ledd kan Landbruks- og matdepartementet ”i særlige tilfelle gi fritak fra plikten til å merke rein om dette finnes forenlig med ordnet drift og andre berørte interesser”. Verken lovens eller forskriftens ordlyd gir holdepunkter for å anta at denne dispensa­sjons­adgangen er begrenset til et bestemt område i Hedmark eller til en bestemt rein­eier. Det kan være delte meninger om den tilsvarende dispensasjons­hjemmelen i reindriftsloven 1978 § 16 fjerde ledd var begrenset på den måten. Henvis­ningene til denne bestemmelsen og dens forarbeider i Ot.prp. nr. 25 (2006-2007) side 61 kan etter vår mening uansett ikke gi grunnlag for en tilsvarende, innskrenkende tolkning av forskriften § 2 annet ledd.