§ 41 nr 1: Dekning av reisekostnader for folkevalgte som arbeider i Nordsjøen

Sak nr 98/1004

Departementet fikk spørsmål om dekning av reiseutgifter for folkevalgte som arbeider i Nordsjøen.

I henhold til kommuneloven § 41 nr 1 har folkevalgte krav på reisegodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet. Kommuneloven § 40 nr 1 bestemmer at folkevalgte har møteplikt med mindre de har gyldig forfall. Departementet antar at det i noen tilfeller, på grunn av den spesielle arbeidssituasjonen, kan være svært vanskelig eller umulig for Nordsjø-arbeidere i jobb å delta i møter som folkevalgt. Av den grunn kan det bli aktuelt å søke om fritak fra møteplikten under henvisning til at vedkommende mener å ha "gyldig forfall". Det er organet selv som avgjør om gyldig forfall foreligger. Det er den folkevalgte selv som må be om fritak og kommunen må vurdere hver søknad individuelt.

Der vedkommende ønsker å delta i det aktuelle møtet blir spørsmålet om kommunen er forpliktet til å dekke reiseutgiftene til hjemstedet. Departementet tok kontakt med flere operatørselskaper i Nordsjøen hvor alle opplyste at ansatte får fri helikoptertransport fra plattformen til land, men ikke til møtestedet i forbindelse med ivaretagelsen av offentlige verv.

Det neste spørsmål blir da hvorvidt kommunen er forpliktet til å dekke utgifter fra land til møtested. Kommunalkomiteen er i Innst. O. nr 8 1996/97 klar i sin uttalelse på at kommunene ikke har anledning til å bruke dårlig økonomi og høye reisekostnader som argument for å nekte refusjon. Dersom Nordsjø-ansatte ikke gis rett til dekning av reiseutgifter, må en anta at dette fører til at denne gruppen vil føle det vanskelig å påta seg verv som folkevalgt. Kommunene må anses forpliktet til å dekke kostnaden fra land til møtested selv om disse utgiftene i noen tilfeller vil være høyere enn reiseutgifter fra hjemsted til møtested. Det finnes etter departementets syn likevel ikke grunnlag for å nekte dekning av disse reiseutgiftene. Også Nordsjø-ansatte har plikt til å reise på billigst mulig måte.