§ 41 nr. 1: Skattlegging av kjøregodtgjørelse

Sak 05/2430

Det ble stilt spørsmål om det er rettslig grunnlag for skattlegging av kjøregodtgjørelse som ordfører mottar fra kommunen for kjøring mellom hjem og kontor. Under hen­visning til at kommuneloven § 41 nr. 1 gir ordfører krav på dekning av utgifter i forbindelse med sitt verv, ble det hevdet at det ville stride mot hensynene bak § 41 nr. 1 hvis kjøregodtgjørelsen ble skattlagt som lønn.

Departementet forela spørsmålet for Finansdepartementet. Finans­departementet opp­lyste i brev 29.08.05 at reiser mellom ordførers hjem og kontor som hovedregel må opp­fattes som arbeidsreiser, slik at kjøregodtgjørelse for slike reiser normalt beskattes som lønn for ordføreren. Reiser til møter, oppdrag m.m. ville derimot normalt være å anse som tjenestereiser som kan dekkes skattefritt. Det ble vist til omtalen i Lignings-ABC.

Finansdepartementet opplyste at det er satt et tak på kr 30 000 pr. år, slik at det ikke utløses skatteplikt dersom den enkeltes lønn og godtgjørelse (utenom den aktuelle reisedekningen) ikke overstiger dette beløpet.

Finansdepartementet så ikke noe grunnlag for å endre skattereglene for ordførere og andre kommunepolitikere på det nåværende tidspunkt. Det kunne imidlertid bli aktuelt å oppjustere beløpsgrensen på kr 30 000 ved en passende anledning, sett i lys av det stigende lønnsnivået.