§§ 5-15, 5-16 og 7-26 - Tvangsfullbyrelsesloven - omgjøring av "intet til utlegg"

Saksnr. 201006793 ES VIL
Dato: 22.06.2010

Tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-15, 5-16 og 7-26 – omgjøring av ”intet til utlegg”


Vi viser til brev 21. mai 2010, der det reises spørsmål om hvilken adgang namsmannen har til å omgjøre en beslutning om ”intet til utlegg” etter at partene har blitt underrettet om beslutningen.

Adgangen til omgjøring av namsmannens eget tiltak etter tvangsfullbyrdelsesloven (tvangsl.) § 5-15 gjelder bare ”i den grad fullbyrdelsen ikke er avsluttet”. En forretning om ”intet til utlegg” etter tvangsl. § 7-25 regnes som avsluttet når underretning om forretningen er kommet frem til partene, jf. § 7-25 første punktum og Ot. prp. nr. 65 (1990-91) s. 158. Etter dette kan omgjøring ikke skje etter § 5-15.

Tvangsl. § 5-16 oppstiller en videre omgjøringsadgang når det er kommet inn klage. Etter § 5-16 annet ledd kan namsmannen da omgjøre sin avgjørelse ”dersom det er adgang til det”. Det følger videre av § 5-16 tredje ledd at etter at saken er avsluttet, kan saksøkeren påklage en beslutning om bl.a. å heve en sak innen en måned.

I Ot. prp. nr. 65 (1990-91) på s. 135, heter det om § 5-16 annet ledd:

”Begrensningen ”dersom det er adgang til det” sikter i utgangspunktet til de rammene for omgjøringsretten av eget tiltak som oppstilles i § 5-15. Det tilsiktes imidlertid ikke full overensstemmelse med reglene om omgjøringsadgangen etter § 5-15. Dersom det rettidig er klaget etter bestemmelsene som hjemler adgang til klage etter at fullbyrdingen er avsluttet (nærværende paragrafs tredje ledd samt §§ 7-26 og 9-12), skal en namsmann som mottar klagen og finner den berettiget kunne omgjøre avgjørelsen så lenge tredjepersons rett ikke er til hinder.”

Det heter også i proposisjonen på s. 135 at det med ”heving” i § 5-15 tredje ledd også menes heving av en sak om utlegg fordi det ikke blir funnet noe til utlegg, jf. § 7-25.

Dette innebærer at dersom klage over en forretning om ”intet til utlegg” er kommet inn innen en måned etter at forretningen ble avsluttet, kan namsmannen omgjøre sin beslutning i medhold av § 5-16 annet ledd.