§ 50: Leasing og kommuneloven

Sak nr 97/2600

Departementet fikk spørsmål om finansiell leasing er omfattet av kommuneloven § 50.

Departementet har konkludert med at finansiell leasing må betraktes som lån i kommunelovens forstand. Det er leasingavtalens reelle innhold som er avgjørende. I de tilfellene hvor avtalens økonomiske realitet er en finansieringsordning vil avtalen anses for å være en finansieringsavtale. Ved denne vurderingen vil leasingobjektets art være uten betydning. Dette vil også gjelde i forhold til kommuneloven § 50; kommer man til at avtalen er en finansieringsavtale, vil denne måtte godkjennes av departementet (fylkesmannen) etter kommuneloven § 50 nr 6 enten leasingobjektet er fast eiendom, biler, maskiner, edb-utstyr eller annet. Kommuneloven § 50 legger imidlertid begrensninger på hvilke objekter som kan lånefinansieres, evt omfattes av en finansieringsavtale.