§ 50 og § 60: Rentebytteavtaler med netto utbetaling ved avtaleinngåelse

Sak 06/732

En kommune som var oppført i ROBEK, ønsket å endre renten på sin låneportefølje for å få en eksponering som bedre samsvarte med inntektene fra VAR-gebyrene. For å oppnå dette ville kommunen inngå en rentebytteavtale, der kommunen byttet flytende rente på sine VAR-lån mot å betale kalkylerenten som inngikk i beregningsgrunnlaget for selvkost. Ved rentebyttet ville kommunen få utbetalt et engangsbeløp. Spørsmålet var om dette skulle likestilles med et låneopptak i kommunelovens forstand og derfor krevde godkjenning av fylkesmannen.

Departementet pekte på at utbetalingen som kommunen ville motta ved inngåelse av avtalen, ville være et resultat av at kommunen forpliktet seg til å betale tilbake gjen­stående lånebeløp med en høyere rente enn gjeldende markedsrente. Mot å få utbetalt beløpet ville kommunen måtte påta seg en høyere rentebelastning fram i tid, og der­igjennom binde opp framtidige inntekter som ellers kunne ha vært benyttet til tjeneste­produksjon. Departementets vurdering var at rentebytteavtaler med netto utbetaling ved avtaleinngåelse er å likestille med et låneopptak i kommunelovens forstand. Slike vedtak vil i henhold til kommuneloven § 60 kreve godkjenning fra fylkesmannen for de kommuner som er oppført i ROBEK. Kommunen vil kunne benytte inntekten ute­lukkende i henhold til § 50, og tiltaket må være ført opp i årsbudsjettet.