§  6: Fylkesmannens kompetanse

Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076     
3103  TØNSBERG

Deres ref Vår ref Dato
2009/7572 12/166-2 MOP

20.01.12

Vedrørende fylkesmannens fullmakt til å avgjøre grensejustering mellom Andebu og Re kommuner

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Vestfold 3. januar 2012 med spørsmål om det er fylkesmannen eller departementet som skal ta avgjørelsen etter at utredningen av en grensejustering mellom Andebu og Re kommuner er gjennomført.

Departementet har delegert myndighet til fylkesmannsembetene i grensejusterings-saker, se rundskriv H-01/07: ”Fylkesmannen treff vedtak i mindre saker om justering av kommunegrenser når det er semje om ei løysing, jf. § 6.”

Det er opp til fylkesmannen å tolke kommunenes uttalelser. Dersom det finnes en løsning som begge kommuner vil være fornøyde med, foreligger det tilstrekkelig enighet til at fylkesmannen kan fatte vedtak i tråd med denne løsningen. Dersom fylkesmannen mener at en løsning som en eller begge kommuner vil være misfornøyde med er den beste, skal saken avgjøres av departementet.