§ 60: Budsjett i økonomisk ubalanse. Kriterium for innmelding i ROBEK

Sak 05/2467

Et fylkesmannsembete ba departementet presisere når økonomisk ubalanse inntrer i forbindelse med budsjettet, og på hvilket tidspunkt lov- og regelverket kan gi hjemmel for å melde en kommune inn i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

Etter kommuneloven § 60 nr. 1 bokstav a skal en kommune føres opp i registeret der­som kommunestyret har fastsatt et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet. I kommuneloven § 45 nr. 1 sies det videre at kommunestyret innen årets utgang skal vedta et budsjett for det kommende kalenderår. Departementet viste til at det i praksis er lagt til grunn at det er dette ordinære budsjettvedtaket som er grunn­lag for innmelding (eller utmelding) i ROBEK. Dersom også alle budsjettendringer gjennom året skulle gjennomgås og følges opp fra fylkesmannens side, ville fylkes­mannen i en helt annen grad ha blitt pålagt en kontrolloppgave. I regelverket er det heller ikke lagt et grunnlag for effektiv kontroll av budsjettvedtak gjennom året, da det kun stilles krav om at det ordinære budsjettvedtaket – og ikke vedtak om endringer i årsbudsjettet gjennom året – skal sendes departementet (fylkesmannen) til orientering.

Etter en samlet vurdering la departementet til grunn at hjemmelen i § 60 nr. 1 bokstav a er knyttet opp mot kommunestyrets ordinære budsjettvedtak. Av dette følger det også at kommuner som er meldt inn i registeret på dette grunnlaget heller ikke kan meldes ut før ordinært budsjettvedtak for det påfølgende år viser et budsjett hvor alle utgifter er dekket inn.