§ 67 nr. 2: spørsmål om kompetansedelegasjon

Sak 07/2149

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i S-Tørrøndelag 11. september 2007 med spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 67 nr. 2: Kan det i vedtektene for et kommunalt foretak fastsettes at myndigheten til å treffe avgjørelser i personalsaker skal ligge til daglig leder i foretaket? Kan denne myndigheten overføres fra styret til daglig leder uten at det står i vedtektene?

Spørsmålet dreier seg om forholdet mellom den myndighet som i loven er lagt til styret og daglig leders myndighet. 

Bestemmelsene om styrets og daglig leders myndighet lyder:

§ 67. Styrets myndighet

1. Foretaket ledes av styret som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av kommunestyre eller fylkesting.
2. Styrets myndighet etter første ledd omfatter også myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker i utstrekning annet ikke er bestemt i vedtektene.
3. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

§ 71. Daglig leders myndighet
1. Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket. Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
2. Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.
3. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foretaket eller for kommunen eller fylkeskommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Styret har etter loven myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker i kommunale foretak. Dette innebærer at daglig leder ikke har slik kompetanse i kraft av den normalkompetanse som ligger i "daglig ledelse av foretaket", jf. § 71 nr. 1 første punktum.

Kommunestyret har imidlertid anledning til å legge denne myndigheten til et annet organ enn styre, tmen i så fall må dette framgå av vedtektene for foretaket § 67 nr. 2. Dette medfører at innskrenkning i styrets myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personals,a mkeår framgå av vedtektene. Det er likevel ikke slik at bestemmelsen i § 67 nr.2  innebærer et delegeringsforbud som hindrer styret i å delegere avgjørelsesmyndighet til daglig leder. Utgangspunktet i kommuneloven er at delegeringsforbud skal framgå uttrykkelig. Daglig leder er
underordnet styre, jf. kommuneloven § 71 nr. 1 annet punktum. Styret kan delegere myndighet til daglig leder og instruere daglig leder om bruken av denne.

Departementet forstår kommuneloven § 67 nr. 2 slik at styret i et kommunalt foretak kan delegere myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker til daglig leder. Slik delegering trenger ikke framgå av vedtektene.