§ 7-2 - Eksigible gjeldsbrev for kommunale lån

Saksnummer: 1997/4804 E KHR

 

Dato: 28.01.1998

 

Eksigible gjeldsbrev for kommunale lån

§ 2 annet ledd i forskrift 4 desember 1992 nr 896 om bekreftelse av under­skrift på eksigible gjeldsbrev er en videreføring av deler av nr 2 i forskrift 26 oktober 1973 nr 4 om samme tema. Omskrivingen fra "inn­retning" til "foretak eller institusjoner" kan ikke tillegges selvstendig betydning. Uttrykket "indretning, hvis plan er fastsat ved lov" stam­mer fra tvangsfullbyrdelsesloven 1915 slik den ble vedtatt i 1915.

I utgangspunktet synes en kommune å være en "innretning hvis plan er fastsatt ved lov", jf kommuneloven 1992 og tidligere kommune­styre­loven 1954. Vi kan imidlertid ikke se at kommuner i forarbeider, rettspraksis eller juridisk teori har vært omtalt i denne forbindelse. Derimot gis det mange eksempler på offentlige kredittinstitusjoner m m, jf f eks Jon Skeie: Den norske civilprosess, bind 3, Oslo 1940, side 123 - 124 note 4. Vi er derfor under sterk tvil tilbøyelig til å anta at kommuner ikke kan anses som "institusjoner hvis plan er fastsatt ved lov" som nevnt i § 2 annet ledd i forskrift 4 desember 1992 nr 896 om bekref­telse av underskrift på eksigible gjeldsbrev. Vi har da lagt en viss vekt på at enkelte andre bestemmelser i prosesslovgivningen, f eks domstolloven § 191, sondrer mellom kommuner og innretninger.