§ 71 og § 72: Klagebehandling ved fylkeskommunale foretak

Sak 00/3652

Departementet fikk spørsmål fra en fylkeskommune om gangen i en klagesak når vedtak er fattet av et fylkeskommunalt foretak.

Som utgangspunkt er det de vanlige reglene for klagesaksbehandling som gjelder. Klage skal rettes mot den instans som fattet vedtaket, jf. forvaltningsloven § 32 nr. 1. Det som gjør disse klagesakene spesielle, er at det ikke er administrasjonssjefen i fylket som er øverste administrative ansvarlige for foretaket. I et fylkeskommunalt foretak er den daglige lederen direkte underlagt styret i foretaket, og ikke administrasjonssjefen. Styret er underlagt fylkestinget. Administrasjonssjefen har således ikke instruksjonsmyndighet eller omgjøringskompetanse overfor vedtak fattet i foretaket.

Departementet uttalte at spørsmålet om hvem som anses for å være underinstans i et fylkeskommunalt foretak, kommer an på en tolkning av kommuneloven § 71 sammenholdt med § 72. Dersom vedtaket det klages over er truffet etter myndighet som er tillagt daglig leder direkte i loven, dvs. at det ligger innenfor "daglig ledelse" å treffe vedtak i saken, antok departementet at daglig leder må anses for å være underinstans. Dersom vedtaket det klages over er fattet etter delegasjon fra styret, må styret regnes som underinstans, og klagen må behandles i dette organet. Eventuelt kan styret bestemme at daglig leder også i slike tilfeller skal fungere som underinstans. Det organet som regnes som underinstans etter en slik vurdering skal behandle, forberede og tilrettelegge klagen for klageorganet.

Departementet mente også at et spørsmål om hvorvidt det bør opprettes eget klageorgan for det fylkeskommunale foretaket, må bero på en konkret vurdering ut fra lokale forhold.

Videre mente departementet at det kan synes å være i strid med forvaltningslovens regler om klagebehandling dersom man har en praksis der administrasjonssjefen tilrettelegger klager som underinstans etter forvaltningsloven § 33, i saker der vedtaket det klages over er truffet av organer administrasjonssjefen ikke har instruksjonsrett over. En slik ordning ville etter departementets mening samsvare dårlig med kommuneloven § 72, som fristiller foretaket fra administrasjonssjefens instruksjons- og omgjøringsmyndighet.