§ 77 nr 2: er deltidsansatt å anse som ”ansatt i kommunen”?

Sak 13/289

Spørsmålet gjelder en person som har 3,97 % stilling i det kommunale brannvesenet, som frivillig deltidspersonell.

Departementet kan ikke ta stilling til den konkrete enkeltsaken.

Kommuneloven § 77 nr. 2 fastsetter at ”ansatte i kommunen” er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Departementet legger til grunn at begrepet må tolkes slik at det omfatter alle som har et slikt forhold til kommunen at de kan regnes å ha kommunen som arbeidsgiver. Etter vår oppfatning skiller ikke loven mellom heltidsansatte eller deltidsansatte, ei heller om den deltidsansatte skulle ha en svært liten stillingsbrøk. Bakgrunnen for valgbarhetsbegrensningene til kontrollutvalget, er hensynet til utvalgets uavhengighet og hensynet til den allmenne tillit til kontrollfunksjonen. Når det gjelder ansatte er det i lovforarbeidene særlig pekt på at det er viktig å unngå at kontrollutvalgets medlemmer gransker egen virksomhet.