§ 80 tredje ledd: kontrollutvalgenes adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling

Sak 11/1485

 Vi viser til brev 27. mai 2011 fra K-Sekretariatet IKS. Vi viser også til brev 1. april 2011 fra Troms Kraft AS til K-Sekretariatet og kontrollutvalgene i Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, som departementet har fått oversendt i e-post 15. juni 2011.

Departementet er i brevet 27. mai 2011 bedt om å gi en tolkningsuttalelse til to lovtolkningsspørsmål.

Kontrollutvalgets adgang til møter i bedriftsforsamling
Det er § 80 tredje ledd som eventuelt hjemler kontrollutvalgets rett til å være til stede på bedriftsforsamlingen. Bestemmelsen gir kontrollutvalget ”rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ”. Som K-Sekretariatet peker på i sitt brev blir spørsmålet om bedriftsforsamlingen er å betrakte som ”tilsvarende organ” i lovens forstand.

Departementet kom til at kommuneloven § 80 må antas å skulle legge til rette for selskapskontroll både i form av eierskapskontroll og i form av forvaltningsrevisjon. Det at kontrollen kan gjelde selskapet som sådan, og ikke bare hvordan kommunen utøver sin eierinteresse, peker i retning av at ”tilsvarende organ” ikke er begrenset til rene eierorgan. Departementet antar at tilstedeværelse i bedriftsforsamlingen vil kunne være av relevans for eksempel i forbindelse med en forvaltningsrevisjon av selskapet.
Departementet antar etter dette at bedriftsforsamlingen er et ”tilsvarende organ” i henhold til § 80 tredje ledd. Kontrollutvalget antas derfor å ha rett til å være til stede under møter i bedriftsforsamlingen i et heleid kommunalt/fylkeskommunalt aksjeselskap i henhold til samme bestemmelse.

Kontrollutvalgets adgang til møter i generalforsamlingen i heleide datterselskaper til heleide kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap

Spørsmålet er om uttrykket ”selskapets generalforsamling” i kommuneloven § 80 tredje ledd kun gjelder aksjeselskaper der en kommune eller en fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer eller om det også gjelder heleide datterselskaper til slike selskaper, se kommuneloven § 80 første ledd.

Kommuneloven § 80 gir kontrollutvalg og revisor verktøy til å kunne foreta selskapskontroll. § 80 første ledd gir rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll og foreta undersøkelser i selskapet. § 80 tredje ledd gir rett til å være tilstede på generalforsamling, samt møte i representantskap og tilsvarende organ.

Ordlyden i § 80 tredje ledd gir etter departementets mening ikke avgjørende bidrag til tolkningen av dette spørsmålet. Uttrykket ”selskapet[s]” kan for så vidt tenkes å peke kun på morselskapet, men også på både mor- og datterselskap. Departementet mener imidlertid at det har formodningen mot seg at kretsen av selskaper det gis innsynsrett i skulle være snevrere etter § 80 tredje ledd enn etter første ledd. En slik fortolkning ville innebære at kontrollutvalg har rett til å kreve opplysninger og foreta undersøkelser i heleide datterselskaper, men ikke ha rett til å være til stede på generalforsamling i slike selskaper. Departementet mener det gir best sammenheng i reglene om uttrykket ”selskapet[s]” i tredje ledd tolkes slik at det omfatter alle selskaper som er nevnt i første ledd. Departementet kan heller ikke se at det foreligger avgjørende holdepunkter mot en slik forståelse. Dertil kommer at kommuneloven § 80, som tidligere nevnt, har sitt mønster i aksjeloven. Dagjeldende aksjelov § 20-6 ga Riksrevisjonen rett til å være til stede i generalforsamlingen til heleide datterselskap. Også det peker i retning av at kontrollutvalget har en tilsvarende rett for heleide datterselskaper til kommunalt/fylkeskommunalt eide aksjeselskaper.

Departementet antar etter dette at kontrollutvalget har rett til å være til stede under møter i generalforsamlingen i alle selskaper som er nevnt i kommuneloven § 80 første ledd.