Hjemfallsutvalget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Hjemfallutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon 4. april 2003 og har bestått av følgende 12 medlemmer:

Tore Vestbakke (leder), Kristiansand, advokat
Johan Fr. Remmen, Oslo, advokat
Lars Sørgard, Bergen, sjefsøkonom
Per Håkon Høisveen, Oslo, ekspedisjonssjef, Olje- og energidepartementet
Frode Karlsen, Bergen, avdelingsdirektør, Finansdepartementet
Elena Bråten, Oslo, rådgiver, Moderniseringsdepartementet
Hans Olav Felix, Oslo, forbundsleder, Landsorganisasjonen i Norge
Caroline Lund, Oslo, advokat, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Gunnar Martinsen, Ringsaker, advokat, Energibedriftenes landsforening
Kristine Ryssdal, Oslo, advokat, Prosessindustriens Landsforening
Merethe Storødegård, Stjørdal, regionsdirektør, Samarbeidande kraftfylke
Britt S. Nordlund, Harstad, fylkesvaraordfører, Kommunenes Sentralforbund

Utvalget har hatt som oppgave å utrede en videreført hjemfallsordning og utformingen av denne. Utvalget skulle også vurdere behovet for endringer i det nåværende hjemfallsregimet og konsekvensene av å oppheve hjemfallsinstituttet.

Olje- og energidepartementet sendte Hjemfallsutvalgets innstilling på høring 1. desember. Høringsfristen er 1. mars 2005.