Høring- forslag til forskrift om finansielle tjenester for å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Finansdepartementet sender med dette på høring - forslag til forskrift om finansielle tjenester for å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.06.2022

Vår ref.: 18/4719

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om forskrift om unntak fra krav i finansforetaksloven, for å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA «Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA) av 16. april 2021. Forslaget innebærer at finansforetaksloven ikke vil gjelde for finansielle tjenester som tilbys i henhold til avtaler amerikanske styrker etter forsvarssamarbeidsavtalen har inngått med finansforetak om å tilby finansielle tjenester til amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og medfølgende.

Regjeringen har i Prop. 90 S (2021-2022) bedt Stortinget om samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021. Proposisjonen forventes behandlet av Stortinget i løpet av juni. Forutsatt at Stortinget samtykker til inngåelse av forsvarssamarbeidsavtalen er forslaget som fremmes i høringsnotatet her, nødvendig for å gjennomføre avtalen i norsk rett. Det overordnede formål med SDCA er å etablere et oppdatert rettslig rammeverk for amerikanske styrkers tilstedeværelse på norsk territorium.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 27. juni 2022.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Avtalen i engelsk og norsk tekst følger vedlagt.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Jens Christian Werring-Westly

avdelingsdirektør

Institusjon

KONTAKTPERSON

Adresse

Postnummer

Alle departementene

 

 

 

Akademikerne

 

Fridtjof Nansens plass 6

0160 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

 

Postboks 1963 Vika

0125 OSLO

AktuarKonsulenters Forum

v/Sissel Rødevand, Actecan

Lofthus terasse 17 A

0588 OSLO

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

Postboks 5 St. Olavs plass

0130 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

 

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Bankenes sikringsfond

 

Postboks 1213 Vika

0110 Oslo

Bedriftsforbundet

 

Rådhusgata 5 b

0151 OSLO

Brønnøysundregistrene

 

 

8910 BRØNNØYSUND

Caritas Norge

 

 

 

Changemaker

 

 

 

Coop Norge SA

 

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Datatilsynet

 

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Deloite AS

 

 

 

Den Norske Advokatforening

 

Kr. Augusts gt 9

0164 OSLO

Den Norske Aktuarforening

 

Maridalsveien 91

0461 OSLO

Den norske Revisorforening

 

Postboks 2914 Solli

0230 OSLO

Direktoratet for økonomistyring

 

Postboks 7154 St. Olavs plass

0130 OSLO

Econa

 

Postboks 1869 Vika

0124 OSLO

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

 

Postboks 1107 Sentrum

0104 OSLO

Energi Norge

 

Postboks 7184 Majorstuen

0307 OSLO

EVRY

 

Postboks 494 Skøyen

0213 OSLO

Equinor

 

Forusbeen 50

4035 Stavanger

Felleskjøpet Agri SA

 

Postboks 469 Sentrum

0150 OSLO

Finans Norge

 

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansforbundet

 

Postboks 9234 Grønland

0134 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening

 

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Finansmarkedsfondet,

Norges Forskningsråd

 

Postboks 2700 St.Hanshaugen

0131 OSLO

Finanstilsynet

 

Postboks 1187 Sentrum

0107 OSLO

Folketrygdfondet

 

Postboks 1845 Vika

0123 OSLO

Forbrukerombudet

 

Postboks 4597 Nydalen

0404 OSLO

Forbrukerrådet

 

Postboks 4594 Nydalen

0404 OSLO

Forum for Utvikling og Miljø

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

 

0442 OSLO

Handelshøyskolen i Bodø

 

Mørkvedtråkket 30

8026 BODØ

Havtrygd Gjensidig Forsikring

 

Bontelabo 2

5003 BERGEN

Hovedorganisasjonen Virke

 

Postboks 2900 Solli

0230 OSLO

Huseiernes Landsforbund

 

Fred Olsens gt. 5

0152 OSLO

Høgskolen i Sørøst-Norge

(tidl. Telemark)

 

Kjølnes Ring 56

3918 PORSGRUNN

Høgskolen på vestlandet

 

Postboks 133

6851 SOGNDAL

Industri Energi

post@industrienergi.no

 

 

Initiativ for etisk handel

info@etiskhandel.no

Hausmanns gate 19

0182 OSLO

Juridisk rådgivning for kvinner

Postmottak@jurk.no

 

 

Knowledge Group AS

 

Schweigardsgate 10

0185 OSLO

Kommunalbanken Norge

 

Postboks 1210 Vika

0110 OSLO

Konkurransetilsynet

 

Postboks 439 Sentrum

5805 BERGEN

KPMG AS

 

Postboks 7000 majorstuen

 

KS

 

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

 

Youngs gt. 11

0181 OSLO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

 

Postboks 8048 Dep

0031 OSLO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

Naustdalsvegen 5

6800 FØRDE

Nasdaq Oslo ASA

 

Postboks 443

0213 Oslo

Nasdaq Clearing Oslo

 

Postboks 443

0213 OSLO

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

c/o Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 373

1326 LYSAKER

Nordic Trustee

 

Postboks 1470 Vika

0116 OSLO

Norges Bank

 

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

hei@norgesbitcoinforening.no

 

 

Norges Bondelag

 

Schweigaards gt. 34

0191 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

 

Parkveien 55

0256 OSLO

Norges Handelshøyskole

 

Helleveien 30

5035 BERGEN-SANDVIKEN

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

 

Postboks 9100 Grønland

0133 OSLO

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

 

Postboks 1417 Vika

 

115 OSLO

Norges Juristforbund

 

Kristian Augusts gt. 9

0164 OSLO

Norges Kommunerevisorforbund

 

Postboks 1417 Vika

0115 OSLO

Norges Rederiforbund

 

Rådhusgaten 25

0158 OSLO

Norges Røde Kors

 

Postboks 1 Grønland

0133 OSLO

Norges Skogeierforbund

 

Stortingsgt. 30

0160 OSLO

 

 

Fyrstikkalléen 20

0661 Oslo

Norsk Bergindustri

epost@norskbergindustri.no

 

 

Norsk Crowdfunding Forening

 

 

 

Norsk Hydro ASA

 

Postboks 980 Skøyen

0240 Oslo

 

Norsk Jurnalistlag

nj@nj.no

 

 

Norsk Kapitalforvalterforening

c/o Advokatfirmaet BA-HR

Postboks 1524 Vika

0117 OSLO

Norsk Landbrukssamvirke

 

Postboks 9347 Grønland

0135 OSLO

Norsk olje og gass

 

 

Postboks 8065 Postterminalen

4068 STAVANGER

Norsk Presseforbund

 

Storgaten 14

0184 OSLO

Norsk Redaktørforbund

post@nored.no

 

 

Norsk Sjøoffisersforbund

 

Postboks 2000 Vika

0125 OSLO

Norsk takst

 

Postboks 1516 Vika

0117 Oslo

Norsk Venturekapitalforening

 

Postboks 1730 Vika

0121 OSLO

Norsk Øko-Forum

 

Postboks 9070 Grønland

0133 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund

 

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

Norske Finansanalytikeres Forening

 

Postboks 1276 Vika

0111 OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

 

Postboks 1644 Vika

0119 OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

 

Postboks 1419 Vika

0115 OSLO

NOS Clearing ASA

 

Postboks 246 Sentrum

0103 OSLO

NTL-Skatt

Folkets Hus, Rom 504

Youngs gt. 11

0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

 

Postboks 5250 Majorstuen

0303 OSLO

Oslo Børs

 

Postboks 460 Sentrum

0105 OSLO

Oslosenteret

post@oslocenter.no

 

 

Pensjonskasseforeningen

 

Postboks 2417 Solli

0217 OSLO

Personskadeforbundet LTN

 

Hausmannsgate 19

0182 OSLO

Plan Norge

info@plan-norge.no

 

 

Publish What You Pay Norway

info@pwyp.no

 

 

Redd Barna

 

Postboks 6902,

0130 OSLO

Regelrådet

 

 

post@regelradet.no

Regjeringsadvokaten

 

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Regnskap Norge

 

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Riksadvokaten

 

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

 

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Skattebetalerforeningen

 

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skattedirektoratet

 

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatterevisorenes Forening

c/o Skatt Nord – Bodø

v/Hilde Grethe Karlsen

Moloveien 20

8002 BODØ

Småbedriftsforbundet

 

Postboks 453 Sentrum

6401 MOLDE

Sparebankforeningen i Norge

 

Postboks 2521 Solli

0202 OSLO

Statens Pensjonskasse

 

Postboks 5364 Majorstuen

0304 OSLO

Statistisk sentralbyrå

 

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Stiftelsesforeningen

bjorn@advoiulfstad.no

 

 

Storebrand

bank@storebrand.no/Jan.Otto.Risebrobakken@storebrand.no

 

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 

Postboks 3 Sentrum

0101 OSLO

Støttekomiteen for Vest-Sahara

info@vest-sahara.no

 

 

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

 

Hansteensgt. 2

0253 OSLO

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

 

Postboks 720 Sentrum

0106 OSLO

Unio

 

Stortingsgt. 2

0158 OSLO

Universitetet i Agder

 

Servicebox 422

4604 KRISTIANSAND

Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet

Postboks 7800

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Postboks 6706

0130 OSLO

Universitetet i Tromsø

Det juridiske fakultet

 

9037 TROMSØ

Verdipapirfondenes forening

 

Postboks 2524 Solli

0202 OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

 

Postboks 1501 Vika

0117 Oslo

Verdipapirsentralen

 

Postboks 4

0051 OSLO

Virke Inkasso

 

Boks 2900 Solli

0230 OSLO

Yara International ASA

 

Postboks 343 Skøyen

0240 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO

ØKOKRIM

 

Postboks 8193 Dep

0034 OSLO

Økonomiforbundet

 

Østregate 23

2317 HAMAR