02.04.2001 Utkast til lov om inkorporasjon av rådsdirektiv 98/49/EF

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

15. mars 2001

(Jf. EØS–avtalens vedlegg …, Rdir. 98/49/EØF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendige ervervsdrivende, som flytter innenfor Felleskapet gjelder som lov)

§ 1
Denne lov har som formål å inkorporere Rdir 98/49/EF om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendige ervervsdrivende, som flytter innenfor Felleskapet.

§ 2
Denne lov får anvendelse på

 1. Pensjonsordninger opprettet i livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond og som omfattes av lov om foretakspensjon av 24. mars 2000 nr 16 eller lov om 24. november 2000 nr 81 og innskuddspensjon i arbeidsforhold.
 2. Kommunale pensjonsordninger som omfattes av forskrift av 22. april 1997 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte og forskrift av 22. april 1997 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner eller fylkeskommune gitt med hjemmel i hhv. §§ 24 nr 4 og 43 annet ledd i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner.
 3. Andre supplerende kollektive pensjonsordninger i pensjonskasse eller livsforsikringsselskap som ikke omfattes av ovennevnte lov eller forskrifter
 4. Avtalebaserte supplerende kollektive pensjonsordninger hvor ytelser utbetales over foretakets drift.
 5. Pensjonsfond som etter skatteloven som omfattes av forskrift 28. juni 1968 nr 3 om private tjenestepensjonsordninger § 9 og 17 nr 7 jfr foretakspensjonsloven 6-2 (23) og skatteloven § 6-46 (3).

Loven får anvendelse på arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i nevnte pensjonsordninger, samt alders- og uførepensjonister og enhver annen som har rettigheter i pensjonsordningen.

Loven får også anvendelse på kollektive pensjonsavtaler dersom avtalen gjelder pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende.

§ 3 Definisjoner
De definisjoner som er fastsatt i artikkel 3 i Rdir. 98/49/EØF gjelder også ved anvendelse av denne lov.

§ 4 Likebehandling av person som flytter til en annen EØS stat
Pensjonsordninger som nevnt i § 2 nr 2 til 5 kan ikke være basert på avtaler som gir ulik behandling av personer som går ut av (fratrer) pensjonsordningen med pensjonsrettigheter avhengig av om arbeidstaker som fratrer forblir i Norge eller flytter til et annen stat innen EØS. Det samme gjelder overfor andre personer med rettigheter i pensjonsordningene.

§ 5 rett til medlemskap i pensjonsordning ved midlertidig utestasjonering i andre stater
En person som arbeider i en annen EØS stat og som omfattes av en pensjonsordning, skal fortsatt ha rett til å være medlem med fulle rettigheter i pensjonsordningen dersom vedkommende etter forskrift 25 april 1997 nr 384 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS avtalen fortsatt er medlem av folketrygden,.

En person som arbeider i Norge og som er omfattet av en pensjonsordning i sitt hjemland, skal ikke ha plikt til å betale bidrag til pensjonsordning som nevnt i § 1 her i riket, dersom vedkommende etter forskrift 25 april 1997 nr 384 om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS avtalen ikke er medlem i norsk folketrygd. Arbeidsgiver skal heller ikke ha plikt til å betale bidrag til pensjonsordning i Norge for arbeidstaker i tilfeller som nevnt.

§ 6 Grenseoverskridende utbetalinger
En person med rett til pensjon fra en pensjonsordning som nevnt i § 1, som flytter til en annen stat innen EØS skal ha rett til å få sin pensjon med fradrag av skatt og eventuelle dekning av transaksjonskostnader utbetalt i den stat vedkommende bor. Det samme gjelder for andre personer med rettigheter i pensjonsordningene.

§ 7 Informasjon til medlemmer av supplerende pensjonsordninger
En person som omfattes av en pensjonsordning skal av arbeidsgiver eller den som administrerer pensjonsordning som nevnt i § 1 gis informasjon om ;

 1. Eventuelle rettigheter når vedkommende går ut av ordningen.
 2. Retten til etter behov å få utbetalt pensjon i en annen EØS stat
 3. En eventuell rett til å fortsette pensjonsopptjening ved utestasjonering i en annet EØS stat.
 4. En eventuell rett til å fortsette egen premiebetaling i pensjonsordningen
 5. Fritak for rett til å betale premie til supplerende pensjonsordning i vertslandet

§ 8 Forholdet til annet regelverk
Denne lov gjelder dersom det skulle oppstå motstrid mellom denne lov og følgende lover eller forskrifter;

 1. Lov 24. mars 2000 nr 16 om foretakspensjon
 2. Lov 24. november 2000 nr 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold.
 3. Forskrift 22. april 1997 om pensjonsordninger for kommunalt eller fylkeskommunalt ansatte
 4. Forskrift 22. april 1997 om pensjonsordninger for folkevalgte i kommuner eller fylkeskommune

§ 9
Klage på at pensjonsinnretning eller arbeidsgiver ikke har fulgt bestemmelsene i denne lov kan bringes inn for Kredittilsynet. Kredittilsynet kan kreve at pensjonsordningen bringes i samsvar med de regler som er stilt i denne lov eller at det skal etableres rutiner slik at informasjonsplikten etterleves innen en nærmere fastsatt frist.

Kredittilsynsloven av 7. desember 1956 nr 1 § 4 nr 7 og 10 gjelder tilsvarende.

§ 10
Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven her.

§ 11
Loven trer i kraft straks.

VEDLEGG