02.04.2001 Utkast til lov om inkorporasjon av rådsdirektiv 98/49/EF

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: