03.07.2002 brev fra KT 06.03.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Saksbehandler:

Nilsen/Engen

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

2002/2318

653.2

06.03.2002

Forskrift om vurdering av tap på utlån, garantier mv. ble fastsatt 14. november 1991 (tapsforskriften) med ikrafttredelse fra og med regnskapsåret 1992. Som en følge av at forskriften ikke senere har vært oppdatert med hensyn til ny regnskapslov, nye årsregnskapsforskrifter, utviklingen innen EU og annen internasjonal utvikling, har Kredittilsynet utarbeidet forslag til ny forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. Vedlagt følger utkast til forskrift med høringsnotat om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier.

EU endret i 2001 enkelte regnskapsdirektiver med det formål å tillate anvendelse av IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Direktivendringene er et ledd i EUs arbeid med å harmonisere regnskapsregelverket innen EU. Det er antatt at EU i løpet av første halvår 2002 vil vedta en forordning som krever at børsnoterte foretak må avlegge konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IAS) fra og med regnskapsåret 2005. Medlemsstatene vil kunne kreve eller tillate at også andre foretak omfattes av kravet. Vedlagt utkast til forskrift antas å være innenfor IAS 39. Enkelte europeiske land har vurdert mulighetene for et regelverk der formålet er å bygge opp en resultatutjevnende avsetning. Avsetningen bygges opp i gode år og bygges ned i en eventuell lavkonjunktur. Kredittilsynet har ikke vurdert et slikt opplegg ved utarbeidelsen av ny forskrift, da dette må anses å være i strid med rammeverket i IASB generelt og IAS 39 spesielt.

Kredittilsynet vil anmode om at departementet inkluderer nordiske tilsynsmyndigheter og nordiske finanskonsern blant høringsinstansene.

Med hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Anne Merethe Bellamy

VEDLEGG