03.07.2002 utkast til forskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Skattedirektoratet......2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr 66 - Lov om merverdiavgift § 45, jf fullmakt av 9. juli 1969 og lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning § 5-2, jf delegasjonsvedtak av 1998.

I

Kapittel 1 Formål

§ 1-1 Formål
Forskriften skal sikre en god inntektsdokumentasjon av all kontantomsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og på den måten bidra til at alle inntekter bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Kapittel 2 Hvem forskriften omfatter

§ 2-1 Hvem forskriften gjelder
Denne forskriften omfatter alle som driver serveringssted der det foregår servering av øl, vin eller brennevin og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Kapittel 3 Varegrupper

§ 3-1 Spesifikasjon av konti omsetningsvarer
De som omfattes av forskriften skal ved bokføringen registrere omsetning og uttak på adskilte konti for mat, øl, vin, brennevin, mineralvann, annen drikke, tobakk og diverse varesalg. Innkjøpte varer for videre salg skal tilsvarende bokføres på adskilte konti for mat, øl, vin, brennevin, mineralvann, annen drikke, tobakk og diverse. Ved varetelling grupperes varene etter samme konti som ved varekjøp.

§ 3-2 Spesifikasjon av annen omsetning
Annen omsetning eller uttak enn nevnt i § 3-1 skal spesifiseres på adskilte konti i den grad det er nødvendig av hensyn til rapportering til skatte- og avgiftsmyndighetene. For virksomheter der det er aktuelt, skal det opprettes konti for overnattingsinntekter, garderobeinntekter, inngangspenger (cover charge), automatinntekter og diverse inntekter .

Kapittel 4 Registrering og dokumentasjon av omsetning

§ 4-1 Systemdokumentasjon/brukerbeskrivelse
Det skal foreligge en lettfattelig systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner i systemet. Beskrivelsen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

§ 4-2 Kassastrimler /journalruller (sladreruller) m.v.
Dersom annet ikke er bestemt, skal all kontantomsetning være dokumentert ved kassastrimler/journalrull eller andre omsetnings­spesifika­sjoner fra kassaapparat/terminal. Beløp som registreres på kassaapparatet/terminal skal være lett synlig og kassasystemet skal skrive ut kvittering til gjesten.

Inngangspenger og garderobeavgift kan dokumenteres med gjenpart av forhåndsnummererte billetter der det klar fremgår hva gjesten har betalt og hva betalingen gjelder. Billettsystemet må også kunne dokumentere gjester som gis fri adgang og/eller fri garderobe på grunnlag av medlemskap eller lignende.

Inntekter fra gevinst- og underholdningsautomater skal legitimeres med kopi av tømmebilag for automaten og faktura/avregning fra automatens eier eller entreprenør.

Inntektsdokumentasjon som nevnt i første ledd, skal være maskinelt datert og nummerert og angi klokkeslett for registrering. Videre skal inntektsdokumentasjonen løpende vise alle registreringer som er foretatt på kassaapparatet/terminalen, herunder:

a) Hvert enkelt salg

b) Alle korreksjoner av omsetningen som er foretatt på kassaapparatet/terminalen

c) All registrering som har skjedd i forbindelse med opplæring

Ved bruk av andre funksjoner enn de som er nevnt i annet ledd a-c, skal dette tydelig framgå av inntektsdokumentasjonen.

Registreringer på kassaapparatet/terminalen skal ikke kunne slettes eller endres uten at det tydelig framkommer i inntektsdokumentasjonen hva som opprinnelig var registrert og hvilke korreksjoner som er foretatt.

§ 4-3 Kassarapporter (z-rapporter)
For hver dag virksomheten har holdt åpent skal det foreligge maskinelt nummererte og daterte rapporter (z-rapporter) med angivelse av klokkeslett for når kassaapparatet/terminalen er avsluttet.

Rapportene skal per servitør/ansatt vise kontantomsetning fordelt på de varegrupper som er nevnt i kapittel 3. I tillegg skal rapportene vise korreksjoner som er foretatt i løpet av dagen. Det skal minimum foreligge korreksjonsposter for opplæring, rabatter og feilslag, og rapportene skal angi både beløp og antall korreksjoner.

Hver enkelt korreksjonspost skal være dokumentert og forklart.

For kontantomsetning som dokumenteres med billettsystemer eller lignende skal det ved dagens slutt manuelt utarbeides dagsrapport over omsetning basert på antall solgte billetter eller lignende.

Tømmebilag for gevinst- og underholdningsautomater skal minst inneholde de opplysninger som det stilles krav om i forskrift til lotteriloven.

§ 4-4 Kasseavstemming
Det skal ved dagens slutt foretas en opptelling av kontantbeholdningen i virksomheten, herunder kontanter og sjekker. Beholdningen skal avstemmes mot omsetningen i henhold til rapporter som nevnt i § 4-3.

Avstemmingen(e) skal vises i en oppgjørsbok eller i et forhåndsnummerert løsbladsystem. Eventuelle differanser skal forklares. Oppstillingen(e) i oppgjørsboken/løsbladsystemet skal dateres og signeres av den/de som har foretatt kassaopptelling og avstemming.

Kapittel 5 Dokumentasjon av priser og påslag

§ 5-1 Prisoversikter
Det skal utarbeides oversikt over priser som til enhver tid er oppkrevd. I den utstrekning trykte menyer brukes, skal disse dokumentere prisene.

Det skal likeledes utarbeides oversikt over hvilke priser som brukes ved uttak til eiere, ansatte, artister og gjester.

Prisoversiktene skal dateres og signeres av den som har ansvaret for å fastsette prisene.

Kapittel 6 Oppbevaring

§ 6-1 Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale
Rapporter, lister, kassastrimler/journalruller, prislister og annen inntektsdokumentasjon som er nevnt i denne forskrift, er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og skal oppbevares ordnet her i landet i minst 10 år etter utløpet av vedkommende regnskapsår.

II

Forskriften trer i kraft med virkning fra 1. januar 2003.

VEDLEGG