07.05.2001 Vedlegg til høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vedlegg 1

Forskrift om endring av forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.2001 om hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 annet ledd, jf. kgl.res. 15. juni 1990 nr. 453.

I

Forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 3 nytt nr. 14 skal lyde:

14.

Andel av tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser ved utgangen av første, andre og tredje kvartal, tilsvarende det beløp som kunne vært inntektsført i kvartalsregnskapet i henhold til forskrift 25. september 2000 nr. 979 om tilleggsavsetninger i livsforsikring, dersom det hadde vært et årsregnskap.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

VEDLEGG