Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2263 FM Gry

01.04.2004

Høring – gjennomføring av direktiv om reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/24/EF av 4. april 2001 gjelder reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner. Direktivet er implementert i EØS-avtalen vedlegg IX Finansielle tjenester nr. 16c. Vedlagt følger høringsnotat 12. mars (utarbeidet av Kredittilsynet) om forslag til gjennomføring av direktivet. Direktivet er vedlagt i dansk versjon. Fristen for å gjennomføre direktivet i norsk rett er 5. mai 2004.

Direktivet om reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner tilsvarer innholdsmessig i det vesentlige Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/EF om reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper, bortsett fra særreglene i sistnevnte om behandlingen av direkte forsikringskrav. Direktivet 2001/17/EF er implementert i EØS-avtalen vedlegg IX Finansielle tjenester nr. 13a, og gjennomført i norsk rett ved forskrift 23. april 2003 underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper og forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning. I forslaget til gjennomføring av direktivet for kredittinstitusjoner er det derfor tatt utgangspunkt i gjennomføringen av direktivet for forsikringsselskaper. Gjennomføringen foreslås gjort ved endring av forskriften om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av forsikringsselskaper. Det er de samme reglene som gjelder, og hjemmelen for forskriften vil være den samme. Ved å gjennomføre direktivene i samme forskrift, reduseres faren for utilsiktede forskjeller i regelverket dersom det senere skulle vise seg behov for forskriftsendringer.

Kredittilsynet legger i høringsnotatet til grunn at gjennomføringen av direktivet i første omgang skjer på samme måte som gjennomføringen av direktivet for forsikring. Tilsynet viser videre til at det ikke er funnet bestemmelser i norsk rett som er i strid med direktivet og som derfor må oppheves eller endres. Det er imidlertid heller ikke funnet bestemmelser i norsk rett som klart fastslår de rettsvirkningene som er forutsatt i direktivet. Dette kan tilsi at det bør skje en klargjøring i norsk rett av disse forholdene. Vi ber særlig om høringsinstansenes syn på dette.

Ettersom gjennomføringen av dette direktivet i det vesentlige reiser de samme problemstillingene som direktivet for forsikringsselskaper, anser departementet at det er tilstrekkelig med fire ukers høringsfrist.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 30. april 2004. Vi ber dessuten om at høringsuttalelser på mer enn to sider vedlegges på diskett, eller sendes elektronisk til arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Til toppen