Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/513- TAU

27.04.2005

Høring av rapport om lavutslippssoner i norske byer

Med dette sendes Lavutslippssoner i norske byer – miljørestriksjoner på tunge kjøretøy. Rapport fra en arbeidsgruppe, 21. april 2005, på åpen høring. Dokumentet er også tilgjengelig på Samferdselsdepartementets hjemmesider på følgende adresse: http://odin.dep.no/sd/norsk/dok/andre_dok/rapporter/028001-990864/dok-bn.html. Høringsfristen er 10. august 2005.

I vinterhalvåret er det tidvis høy luftforurensning i en del norske byer. Dette gjelder særlig svevestøv og nitrogendioksid (NO 2). Veitrafikk er den dominerende kilden til NO 2-utslipp og svevestøv, men når det gjelder svevestøv er også vedfyring en stor utslippskilde. I noen byområder vil det bli nødvendig med tiltak for å overholde nasjonale mål for lokal luftkvalitet, samt grenseverdiene fastsatt i forurensningsforskriftens bestemmelser om lokal luftkvalitet.

Det er kommunene som er lokal forurensningsmyndighet og har et overordnet ansvar for luftkvaliteten. Kommunene vil måtte ta i bruk flere tiltak og virkemidler for å overholde grenseverdiene for luftkvalitet framover. Det er viktig at lokale myndigheter forvalter gode virkemidler for å løse problemene, slik at en kostnadseffektiv virkemiddelpakke kan tas i bruk.

Dette er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet våren 2004 opprettet ei arbeidsgruppe med representanter fra Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Statens vegvesen og Oslo kommune for å vurdere hvorvidt kommunene bør gis adgang til å etablere lavutslippssoner i norske byer. En lavutslippssone er – etter gruppas definisjon – et geografisk avgrenset område, der lokale myndigheter søker å bedre luftkvaliteten ved hjelp av virkemidler rettet mot kjøretøyenes utslippsegenskaper.

I tillegg til å vurdere om lokale myndigheter bør gis adgang til å etablere lavutslippssoner, har gruppa vurdert hvordan ordningen eventuelt bør utformes.

Arbeidsgruppa konkluderer med at det bør settes i gang et arbeid for å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å innføre lavutslippssoner hvor det gjelder særskilte Eurokrav til tunge kjøretøy. Kjøretøy som i utgangspunktet ikke oppfyller kravet vil kunne oppgraderes – f.eks. ved ettermontering av partikkelfilter – slik at kravet oppfylles. Eurokravet kan implementeres enten gjennom et forbud – hvor kjøretøy som ikke oppfyller kravet nektes adgang til sonen, eller gjennom en avgift – hvor kjøretøy som ikke oppfyller kravet belastes en avgift for å kunne trafikkere sonen. Samlet sett vurderer gruppa en avgiftsløsning som mest hensiktsmessig. Avgiftsnivået bør stå i forhold til miljøkostnadene forbundet med å trafikkere sonen.

Flere problemstillinger må utredes nærmere før ordningen med lavutslippssoner kan etableres. Bl.a. må det arbeides videre med å fastlegge avgiftsnivå og avgiftssystem, og størrelsen på tilleggsgebyret dersom kravet ikke overholdes. Hensiktsmessige, praktiske ordninger for dokumentasjon av at kravet er etterkommet eller avgiften er betalt, samt for innkreving og kontroll, må utredes. Krav til dokumentasjon og godkjenningsopplegg av kommunale initiativ om å etablere lavutslippssoner må utredes og spesifiseres. Når det gjelder den konkrete utformingen av ordningen med lavutslippssoner, bør det tilstrebes å lage systemer og regler som på den ene siden ivaretar behovet for lokale tilpasninger, og på den andre siden ivaretar behovet for en rimelig enhetlig utforming over hele landet.

Vi håper at adressatene for dette brevet vil se nærmere på arbeidsgruppens rapport og gi sine synspunkter på vurderingene og konklusjonene innen fristen 8. august. Vi ber om at uttalelsene også sendes elektronisk til [email protected]

Med hilsen

Anne Brendemoen e.f.


Tone Austestad

Til toppen