§ 11 - Angående yrkesskader

Saksnr. 1997/01832 E TO
Dato: 19.02.1997

 

Angående yrkesskader

Vi viser til brev 12 februar 1997 om forslaget fra stortingsrepresentant Erling Folkvord i dokument nr 8: 30 (1996-97) vedrørende ekstraordinær tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen.

Vi er bedt om å vurdere hvorvidt ekstraordinær tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen, faller inn under ykesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. Vi legger til grunn forutsetningen i forslaget om at en slik skade ikke faller inn under forskriften etter folketrygdloven § 11-4 nr 1, slik at den heller ikke vil falle inn under yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd boktsvav b. Det vises til uttalelsene i forslaget om at tannslitasje på grunn av støv må anses som en mekanisk skade eller slitasje, og at det ikke kan anses som en sykdom som skyldes kjemisk påvirkning.

§ 11 første ledd bokstav c omfatter "annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser". I Ot prp nr 44 (1988-89) Om lov om yrkesskadeforsikring side 89 heter det om bestemmelsen:

"Bokstav c åpner for at også andre skader enn de som er nevnt i bokstav a og b kan gi rett til dekning under yrkesskadeforsikringen. Forutsetningen er at arbeidstakeren beviser at skaden eller sykdommen skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. De skadelige stoffene må befinne seg på arbeidsplassen, jf utkastet § 10. Sykdommer som skyldes radioaktiv stråling kan f eks gi rett til dekning etter dette alternativet. Det samme gjelder andre sykdommer som etter sin art tilsvarer dem som gir rett til dekning etter bokstav b, men som ennå ikke er tatt med i listen etter ftrl § 11-4 nr 1. Det er ikke meningen at belastningslidelser skal gi rett til erstatning etter bokstav c."

Vi antar at ekstraordinær tannslitasje etter omstendighetene kan anses som en skade eller sykdom i yrkesskadeforsikringslovens forstand. Under forutsetning av at enkelte typer støv på arbeidsplassen kan forårsake ekstraordinær tannslitasje, antar vi også at slikt støv kan anses som "skadelige stoffer", eventuelt at man kan ha å gjøre med en "skadelig arbeidsprosess". Mye taler etter dette for at ekstraordinær tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen, kan falle inn under yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav c. Vi tar imidlertid forbehold om at vi ikke har hatt andre tilgjengelige opplysninger ved vurderingen av spørsmålet enn det som fremgår av Folkvords forslag. På grunn av den korte tiden vi har hatt til rådighet, har vi heller ikke hatt mulighet til å gå særlig grundig inn i spørsmålet.