11.11.2002 oversendelsesbrev fra kt

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 DEP
0030 OSLO

Saksbehandler:

E. Huse

Dir.linje:

22 93 98 15

Vår ref.: 2002/09164

Arkivnr.: 460

Deres ref.:

Dato: 25.10.2002

Rådsdirektiv 85/611 EØF on Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS-direktivet) ble endret ved to endringsdirektiver, begge datert 21. januar 2002, publisert i Official Journal 13. februar 2002. Direktivene gjelder regler for verdipapir­fondsforvaltning. Formell implementeringsfrist er 13. august 2003 og ikrafttredelsesfrist er 13. februar 2004.

Når det gjelder det ene endringsdirektivet, Parlaments- og Rådsdirektiv 2001/07 EF, vises til Kredittilsynets brev av 20. juni d.å. med forslag til endringer i lov om verdipapirfond.

Vedlagte utkast til høringsnotat gjelder lovendringsforslag som følge av det andre endrings­direktivet, Parlaments- og Rådsdirektiv 2001/108 EF. Notatet er en tilnærmet teknisk gjennomføring i verdipapirfondloven av direktivendringene. Høringsnotatet ble behandlet av Kredittilsynets styre 23. oktober 2002.

Det er Kredittilsynets oppfatning at norsk lovgivning om verdipapirfond bør utformes i samsvar med endringsdirektivet. Dette er en forutsetning for at norske forvaltningsselskap kan tilby sine fond grensekryssende gjennom ”UCITS-pass”. Samtidig vil verdipapirfondloven dersom den er i overensstemmelse med direktivet, innebære at norske forvaltningsselskap kan tilby tilsvarende fond i Norge som utenlandske forvaltningsselskap vil kunne tilby grense­kryssende til norske kunder.

Direktivet er ikke til hinder for at det innføres strengere regler i Norge med hensyn til hvilke betingelser produktene skal oppfylle for at disse skal kunne tilbys i andre EØS-land. Kredittilsynet har ikke sett tungtveiende argumenter for å innføre strengere regler i verdipapir­fondloven enn det direktivet legger opp til. Det skal nevnes at verdipapir­fondlovens bestemmelse når det gjelder adgangen til å selge finansielle instrumenter fondet ikke eier (shortsalg), har en strengere regulering enn i direktivet. Direktivet forbyr udekket shortsalg, men verdipapirfondloven § 4-11 er til hinder for alle typer salg av verdipapirer fondet ikke eier. Dette innebærer at heller ikke dekket salg av verdipapirer som fondet ikke eier, er tillatt. Kredittilsynet kan ikke se tungtveiende argumenter for at verdipapirfondloven fortsatt skal ha en strengere regulering enn UCITS-direktivet på dette punkt, se nærmere i høringsnotatet

s. 16.

Direktivendringene er knyttet dels til selve investeringsområdet for fond og dels til plasserings­begrensningsreglene (spredningsregler). Her nevnes kort:

  • Adgangen til investeringer i regulerte og uregulerte pengemarkedsinstrumenter utvides.
  • Adgangen til investeringer i andre verdipapirfondsandeler utvides, bl.a. ved at verdipapirfond heretter skal kunne investere 100 prosent av fondets verdi i andre fondsandeler.
  • Investeringsområdet innenfor derivater utvides og er foreslått implementert ved endring av derivatforskriften.
  • Det innføres en mulighet for å plassere et fonds midler som bankinnskudd. Dette er et nytt investeringsalternativ som Kredittilsynet har valgt å foreslå at det åpnes for.

I tråd med endringene i investeringsområdet, foretas nødvendige endringer i sprednings­reglene. Det åpnes for at indeksfond som ikke følger de alminnelige investerings­begrensningene, kan etableres som UCITS-fond. Som en del av risikospredningsreglene innføres en konsolideringsbestemmelse innenfor konsern. Bestemmelsen innebærer at flere selskaper i et konsern skal regnes som ett og samme selskap i forhold til bestemmelsene om hvor stor del av fondets eiendeler det kan investeres i samme selskap. Det gjøres endringer i kumulasjonsbestemmelser for de ulike investeringsbegrensninger slik at investerings­alternativene bare kan anvendes samtidig innenfor de grenser direktivet angir. Informasjons­plikten overfor andelseierne er hensyntatt i direktivet i en ny artikkel om opplysninger som skal inntas i verdipapirfondenes prospekter. Dette foreslås implementert i prospektforskriften for verdipapirfond.

Implementeringen av direktivet bør, etter Kredittilsynets oppfatning, hovedsakelig gjennom­føres ved endringer i lov om verdipapirfond slik at loven i størst mulig grad gjen­speiler reguleringen i UCITS-direktivet. Implementeringen kan dels gjennomføres ved forskrifts­endringer. Dette gjelder spesielt innenfor derivatområdet. Foreløpig er det ikke utarbeidet forslag til endring i forskrifter.

Med hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Eystein Kleven

Vedlegg: Forslag til endringer i lov om verdipapirfond som følge av Råds- og Parlamensdirektiv 2001/108 EF - Høringsnotat