14.02.2002 Om Verdipapirhandellovens bestemmelser om egenhandel

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 DEP
0030 OSLO

Saksbehandler: Trøbråten

Dir.linje:

22 93 98 21

Vår ref.:
2002/00974

Arkivnr.:
401

Deres ref.:

Dato:
31.01.2002

Lov om verdipapirhandel har til formål å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. For å oppnå dette formålet er verdipapirmarkedet, og aktørene i markedet, avhengige av tillit.

I verdipapirhandelloven kapittel 2a er det gitt særskilte bestemmelser som bl.a. begrenser adgangen til å handle finansielle instrumenter for ansatte og tillitsvalgte i institusjoner som antas å spille en særlig sentral rolle i verdipapirmarkedet. Bestemmelsene er motivert ut fra tre hovedhensyn:

  • å hindre ansatte og tillitsvalgte i å utnytte sin posisjon eller for øvrig oppnå særlige fordeler i verdipapirhandelen,
  • å hindre ansatte og tillitsvalgte å utnytte informasjon de mottar i sin stilling til egen fordel i verdipapirhandelen,
  • å motvirke at ansatte og tillitsvalgte foretar verdipapirhandel for egen regning som må antas å være i strid med institusjonens eller institusjonens kunders interesser.

Kredittilsynets lovforståelse av hvem som faller innenfor dette regelverket lå til grunn for oversendelsen til ØKOKRIM vedrørende antatte brudd på enkelte av bestemmelsene i kapittel 2a av Storebrand ASAs tidligere administrerende direktør. Som kjent ble straffesaken henlagt av ØKOKRIM 18. juni 2001. Henleggelsen ble opprettholdt av Riksadvokaten ved påtegning 2. november 2001. Bakgrunnen for henleggelsen var at begge instanser la en snevrere forståelse av alternativet "arbeide med forvaltning av finansielle instrumenter" enn Kredittilsynet gjorde i sin oversendelse. Begge instanser understreket at avgjørelsen hadde budt på atskillig tvil.

Kredittilsynet sendte etter dette ut en pressemelding, hvor det ble varslet at Kredittilsynet ville fremme forslag om lovendring innen kort tid. Det ble også gitt uttrykk for at Kredittilsynet fant det "… prinsipielt uheldig med en lovforståelse som fører til at det stilles mindre krav til de som har ledende stillinger i forvaltning av og arbeid med verdipapirer, enn andre ansatte". Det ble videre gitt uttrykk for at Kredittilsynet hadde merket seg at Riksadvokaten framhevet disse momentene, og at både ØKOKRIM og Riksadvokaten brukte lang tid på saken, samt at begge instanser understreket at avgjørelsene har budt på atskillig tvil.

Kredittilsynet har på denne bakgrunn foretatt en vurdering av om det er behov for å justere verdipapirhandelloven §§ 2a-1 og 2a-6, som regulerer hvem som omfattes av bestemmelsene, både ut fra hensynet til forutberegnelighet og for å bedre samsvaret mellom lovens formål og dens faktiske rekkevidde. Det er imidlertid ikke nå foretatt en full revisjon av egenhandelsreglene. Saken ble behandlet i Kredittilsynets styre 25. januar 2002.

Kredittilsynet er av den oppfatning at hensynet til tilliten til aktørene i verdipapirmarkedet ikke bare avhenger av hva de enkelte aktører faktisk gjør, men også hvilke posisjoner de besitter. Særlig er dette tydelig for ledende posisjoner i de foretak som er omfattet av bestemmelsene. Kredittilsynet fremmer derfor med dette forslag om å endre verdipapirhandelloven § 2a-1 og 2a-6 slik at personer som besitter svært sentrale posisjoner, omfattes av regelverket.

Kredittilsynet foreslår en kasuistisk oppregning av de personer som skal omfattes uavhengig av hvordan arbeidet er organisert, idet en slik oppregning etter Kredittilsynets oppfatning ivaretar hensynet til forutberegnelighet bedre enn en eventuell justering av de skjønnsmessige kriteriene. I tillegg er det foretatt en vurdering av hva kriteriet "arbeide med forvaltning av finansielle instrumenter" antas å omfatte.

Kredittilsynet foreslår konkret at loven endres slik at administrerende direktør, personer som faktisk leder virksomheten, styremedlemmer valgt blant de ansatte eller blant ansatte i andre konsernselskaper og styrets leder alltid omfattes.

Kredittilsynet er av den oppfatning at det kan ha betydning for rekrutteringen av eksternt valgte styremedlemmer at disse vil kunne bli omfattet av bestemmelsene, men viser til at dette ikke er ansett som avgjørende ved utformingen av det vedlagte forslag. Kredittilsynet har ikke foretatt noen vurdering av i hvilken grad endringene vil ha betydning for styrenes avgrensning av sitt arbeid eller evne til å følge opp foretakenes virksomhet, herunder forvaltningen av finansielle instrumenter på egne eller kunders vegne.

Med vennlig hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Eirik Bunæs

Vedlegg:

Høringsnotat datert 31. januar 2002
Brev fra Finansnæringens Hovedorganisasjon av 19.11.2001