15.03.2001 Forslag til forskrift om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2001 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 1-1 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.

I

I forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond gjøres følgende endring:

§ 9 første ledd nr. 1 skal lyde:

Forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning §§ 4, 5 annet og tredje ledd, 5a, 7 første til og med fjerde ledd og 13 gjelder tilsvarende. Forskrift 20. juni 1997 nr. 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll gjelder tilsvarende så langt den passer.

II

Denne forskrift trer i kraft xx.xx.2001.

VEDLEGG