15.12.2000 Vedlegg 5

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kredittilsynet har vurdert behovet for å gi regler om markedsovervåking for børs og autoriserte markedsplasser, jf § 5-11 første ledd og § 6-8 første ledd fjortende strekpunkt, og utarbeidet utkast til forskrift.

Børsloven § 5-11 Markedsovervåking lyder:

"Børs skal overvåke handelen og kursnoteringene og sørge for at dette skjer i overensstemmelse med lov og forskrifter samt børsens regler og forretningsvilkår. Departementet kan gi nærmere regler om markedsovervåkingen og om børsers medvirkning i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen.

Børs kan kreve at verdipapirsentral og oppgjørssentral uten hinder av taushetsplikt gir slike opplysninger som er nødvendige for at børsen skal kunne oppfylle sine plikter etter første ledd. Opplysningene kan ikke benyttes til andre formål.

Departementet kan gi nærmere regler om opplysningsplikten etter annet ledd, herunder om innskrenkninger i denne og om det formål opplysningene kan benyttes til, samt om og i hvilken utstrekning det skal kunne kreves betaling for kostnader ved utlevering av opplysninger."

§ 6-8 Øvrige bestemmelsers anvendelse for autoriserte markedsplasser

Børsloven § 6-8 første ledd fjortende strekpunkt lyder:

"Følgende regler for børsvirksomhet i denne lov kommer tilsvarende til anvendelse for autoriserte markedsplasser:

- § 5-11 første ledd om markedsovervåking"

Kredittilsynets vurderinger:

1. Bakgrunnen for forskriften

Av § 5-11, jfr. § 6-8, i ny børslov fremgår det at børs og autoriserte markedsplasser skal overvåke handelen og kursnoteringene og sørge for at dette skjer i overensstemmelse med lov og forskrifter, børsens/markedsplassens regler og forretningsvilkår. Etter § 5-11 første ledd annet punktum kan det gis "nærmere regler om markedsovervåkningen og om børsers medvirkning i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen."

I NOU 1999:3 foreslår Børslovutvalget at bestemmelsen i gjeldende børslov § 1-5 om at børsen skal medvirke i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen, ikke videreføres. I utredningens 217-218 er bakgrunnen for dette forslaget begrunnet slik:

"Med en løsere tilknytning til forvaltningen, bør børsens ansvar for tilsyn med verdipapirmarkedene i utgangspunktet være begrenset til tilsyn med overholdelse av børsens egne regler, og visse offentlig fastsatte regler knyttet til børsvirksomheten, for eksempel prospektreglene i verdipapirhandelloven kapittel 5. Langt på vei bør børsens tilsyn ses på som børsens kontroll av kvaliteten på eget produkt, inkludert overholdelse av egne vilkår for utstedere og medlemmer, mer enn som deltagelse i myndighetenes tilsyn med verdipapirmarkedene, slik børsloven § 1-5 fastsetter i dag. Børser bør imidlertid fortsatt ha plikt til å melde fra til Kredittilsynet dersom de har grunn til å tro at det er benyttet urimelige forretningsmetoder, opptrådt i strid med god forretningsskikk eller for øvrig handlet i strid med bestemmelser i verdipapirhandelloven."

I Ot.prp. nr. 73 (1999 – 2000) slutter Finansdepartementet seg i utgangspunktet til Utvalgets ovennevnte vurdering. Når det gjelder børsens ansvar for å medvirke i myndighetenes tilsyn med at verdipapirhandellovens atferdsregler overholdes, uttaler dog departementet følgende i proposisjonens s. 153 – 154:

"Selv om den generelle regelen i børsloven § 1-5 ikke foreslås videreført, antar departementet at den fremtidige utvikling kan vise at hensynet til markedets tillit til verdipapirhandelen og markedsplassene tilsier at børser bør kunne pålegges plikt til å medvirke i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen på nærmere angitte områder. Det foreslås på denne bakgrunn at departementet skal kunne gi regler for børsens medvirkning i myndighetenes tilsyn med verdipapirhandelen. Det vises til lovforslaget § 5-11 første ledd tredje punktum.

2. Kredittilsynets generelle vurderinger

Etter Kredittilsynets vurdering er en effektiv kontroll med overholdelsen av verdipapirhandellovens adferdsregler nødvendig for å sikre tilliten til det norske verdipapirmarkedet som sådan og til den enkelte markedsplass. Børsenes nærhet til markedet tilsier etter Kredittilsynets vurdering at de er særlig egnet til å utføre enkelte kontrolloppgaver som har en klar side til det offentliges ansvar for å føre tilsyn med verdipapirmarkedet og dets aktører. Tilsvarende vil også gjelde i forhold til de autoriserte markedsplassene.

Børsenes markedsovervåkning skal i henhold til § 5-11 første ledd påse at aktørene følger børsloven, forskrifter og de regler og forretningsvilkår som er fastsatt av den enkelte børs. Etter Kredittilsynets vurdering er det imidlertid også nødvendig med børsens deltakelse i kontrollen av markedsaktørenes overholdelse av andre bestemmelser, og det siktes da særlig til atferdsreglene i verdipapirhandellovens kapittel 2 (forbudet mot ulovlig innsidehandel, kursmanipulasjon m.m). Børsenes nærhet til markedene gjør dem spesielt egnet til å medvirke i tilsynet med overholdelsen av disse atferdsregler. Etter Kredittilsynets vurderinger må det også kunne sies å være i børsenes egen interesse å avdekke eller forhindre at markedsaktørene misbruker markedsplassene. Som nedfelt i verdipapirhandellovens § 1-1 er formålet med loven å legge til rette for sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Som påpekt av Verdipapirhandellovutvalget i NOU 1996:2 s. 20 henspeiler ordnet handel bl.a. på hvordan selve markedsplassen fungerer, noe som igjen vil påvirke hvor riktig prisene i markedet er. Begrepet dekker imidlertid også det kravet at handelen på norske markedsplasser skal tilfredsstille alminnelige rettferdighetsnormer. For eksempel skal det ikke være mulig for en aktør å oppnå urettmessig overføring av verdier fra andre aktører i markedet, enten dette skjer gjennom ulovlig innsidehandel eller ulovlig kursmanipulasjon. Bestemmelser som tar sikte på å hindre slik adferd vil som regel også bidra til at markedet fungerer mer effektivt, i den betydning at prisene i markedet reflekterer den realøkonomiske verdi bak det enkelte verdipapir, bedømt ut fra den informasjon som er tilgjengelig for alle markedsaktører. Forbudet mot ulovlig innsidehandel og kursmanipulasjon skal således også verne om de norske markedsplassenes integritet, og en effektiv markedsovervåkning anses særlig nødvendig for å opprettholde markedsaktørenes tillit til et ordnet og effektivt verdipapirmarked, et forhold som igjen vil kunne være et positivt konkurransefortrinn for norske markedsplasser.

Børsenes innsats på dette området må således anses både som en kontroll av kvaliteten på eget produkt, og som et ledd i den offentlige kontrollen med verdipapirmarkedene. Kredittilsynet vil sterkt understreke betydningen av en effektiv markedsovervåkning på børsene som en nødvendig del av det samlede tilsynet med verdipapirmarkedene. Børsene og finansmarkedet for øvrig er avhengig av både nasjonal og internasjonal tillit til at dette tilsynet samlet fungerer på en tilfredsstillende måte. Kredittilsynet mener dagens arbeidsdeling mellom børs og Kredittilsynet mht. markedsovervåkning i hovedsak bør videreføres, innenfor den ramme som gis i børslovens § 5-11 og de føringer som er lagt i Ot.prp. nr. 73 (1999-2000).

3. Kommentarer til de enkelte bestemmelser

Forskriften skal i henhold til utkastets § 1 gjelde for samtlige foretak med konsesjon til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass. Når det gjelder forholdet til markedsplasser for varederivater vises det til Kredittilsynets forslag om at forskriften om børslovens anvendelse på markeder for varederivater utarbeides og behandles som separat sak.

I utkastet til § 2 har Kredittilsynet søkt å sikre en effektiv overvåkning av tre viktige forutsetninger for å kunne drive et velordnet marked for finansielle instrumenter. For det første skal markedsplassenes markedsovervåkning være organisert slik at den kan avdekke mistanke om markedsmisbruk, herunder ulovlig innsidehandel, kursmanipulasjon og urimelige forretningsmetoder, ved handel i finansielle instrumenter som er tatt opp til notering på vedkommende markedsplass. For det andre skal markedsplassene påse at medlemmenes rapporteringsforpliktelser, enten de er nedfelt i lov, forskrift eller markedsplassens egne regler og forretningsvilkår, overholdes. Overholdelsen av disse rapporteringsreglene må anses å være en forutsetning for en korrekt kursnotering i de finansielle instrumentene. Markedsplassenes oppgave i denne sammenheng blir blant annet å overvåke at transaksjoner i finansielle instrumenter notert på vedkommende markedsplass blir innrapportert, at det rapporteres rettidig og at de innrapporterte transaksjoner er reelle. For det tredje tilligger det markedsplassene å overvåke at utstederforetakene overholder informasjonsplikten overfor markedet. Dette vil blant annet innebære å påse at kurssensitiv informasjon tilflyter markedet i samsvar med de regler som gjelder for slik offentliggjørelse, og at denne informasjonen er korrekt, fyllestgjørende og rettidig.

For at markedsplassene skal være i stand til å drive en effektiv markedsovervåkning, er det en forutsetning at det stilles til veie tilstrekkelige ressurser til slik virksomhet. Dette innebærer blant annet at markedsovervåkningsfunksjonen er tilstrekkelig bemannet og at medarbeiderne innehar den nødvendige kompetanse. I den daglige virksomhet er det videre en forutsetning at markedsoverningsfunksjonen har kapasitet til å følge handelen og kursnoteringene, for derved å kunne reagere på avvikende eller unormale forhold som måtte avdekkes. I denne sammenhengen er det viktig at markedsplassene inntar en pro-aktiv holdning overfor medlemmene, utstederne og andre norske eller utenlandske markedsplasser i den grad det anses nødvendig for å avdekke og undersøke nærmere de forhold som fremgår av utkastet til § 2. I denne sammenhengen er det videre viktig at markedet overvåkes så vidt nøye og konsekvent at markedsovervåkningsfunksjonen straks kan foreta inngrep i kursnoteringene der dette anses påkrevet. Med slike inngrep menes blant annet innføring av børspause i forbindelse med offentliggjøring av meldinger i handelssystemet, i forbindelse med unormal kursutvikling eller andre hendelser, samt å sette utseder eller instrumentene under særlig observasjon dersom forhold knyttet til et finansielt instrument gjør kursfastsettelsen for det aktuelle instrumentet særlig usikker.

Når det gjelder organiseringen av markedsovervåkningen har man i forskriften § 4 siste ledd for øvrig fastsatt at markedsovervåkningen skal være organisert slik at det sikrer integriteten og uavhengigheten til de ansatte i markedsovervåkningen og at markedsovervåkningen tilføres de nødvendige ressurser.

I utkastets § 3 er det fastsatt at børser og autoriserte markedsplasser skal ha overvåkningssystemer som gir et forsvarlig grunnlag for å ivareta oppgavene etter denne forskrift. Som det fremgår av NOU 1999:3 s. 211 vil behovet for systemer særlig avhenge av virksomhetens omfang. Verken loven eller forskriften bør inneholde begrensninger for hvilke systemer som kan benyttes, så lenge systemene er hensiktsmessig for den virksomhet som gjennomføres og er egnet for å ivaretar de oppgaver som er tillagt markedsovervåknings-funksjonen.

I utkastets § 5 er det fastsatt at børser og autoriserte markedsplasser plikter å foreta nærmere undersøkelser i de tilfeller hvor det foreligger mistanke om overtredelser som nevnt i § 2. Slik mistanke kan eksempelvis fremkomme gjennom presseoppslag, avvikende kursnoteringer eller gjennom henvendelser fra markedsaktørene. Slike undersøkelser skal dokumenteres i den utstrekning det i det konkrete tilfellet er rimelig/praktisk.

I de tilfeller hvor de interne undersøkelsene ikke har avkreftet mistanken om at det foreligger overtredelser som nevnt i § 2, skal alle relevante opplysninger i sakens anledning oversendes til Kredittilsynet. Oversendelsen skal skje av eget tiltak og uten ugrunnet opphold.

XX

UTKAST TIL FORSKRIFT OM MARKEDSOVERVÅKNING

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet xx. øøøøøøø 2001 med hjemmel i lov av 17 11 2000 nr 80 om børsvirksomhet mm (børsloven) § 5-11 første ledd og § 6-8 første ledd fjortende strekpunkt.

§ 1 Denne forskrift gjelder for foretak med konsesjon til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass.

§ 2 Børser og autoriserte markedsplasser skal organisere markedsovervåkningen slik at mistanke om bruk av urimelige forretningsmetoder ved handel i finansielle instrumenter som er tatt opp til notering på vedkommende børs eller autorisert markedsplass, samt om overtredelse av verdipapirhandelloven §§ 2-1, 2-2 og 2-6, kan avdekkes.

Markedsovervåkningen skal også være organisert slik at den på en tilfredsstillende måte overvåker at utstedere og medlemmer overholder de atferds-, opplysnings- og rapporteringsregler som følger av lov, forskrift og de regler og forretningsvilkår som gjelder ved børsen eller den autoriserte markedsplassen.

§ 3 Børser og autoriserte markedsplasser skal ha overvåkningssystemer som gir et forsvarlig grunnlag for å ivareta oppgavene etter denne forskrift.

§ 4 Markedsovervåkningen ved børser og autoriserte markedsplasser skal disponere de ressurser som er nødvendige for å kunne utøve effektiv markedsovervåkning i henhold til § 2.

Markedsovervåkningen skal være organisert på en slik måte at den blant annet har kapasitet til å:

  1. kontinuerlig følge handelen og kursnoteringene,
  2. undersøke opplysninger fra utstedere og medlemmer som kan være av betydning for kursnoteringen, samt foreta inngrep i kursnoteringen der dette anses påkrevet,
  3. innhente informasjon fra utsteder, medlemmer og andre norske eller utenlandske børser og autoriserte markedsplasser i den grad det må anses nødvendig for å avdekke forhold som nevnt i § 2.
    Markedsovervåkningen skal være organisert slik at det sikrer integriteten og uavhengigheten til de ansatte i markedsovervåkningen, og at markedsovervåkningen tilføres de nødvendige ressurser.

§ 5 Dersom en børs eller autorisert markedsplass har mistanke om overtredelser som nevnt i § 2, plikter den å foreta nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken. Slike undersøkelser skal dokumenteres, og dokumentasjonen skal oppbevares i 10 år etter at undersøkelsen er avsluttet.

§ 6 Dersom mistanke om forhold som nevnt i § 2 ikke er avkreftet gjennom interne undersøkelser, skal børser og autoriserte markedsplasser uten ugrunnet opphold og av eget tiltak oversende opplysninger om alle forhold som kan tyde på slik overtredelse til Kredittilsynet.

Opplysninger som oversendes i henhold til første ledd skal så vidt mulig inneholde beskrivelse av bakgrunnen for mistanken og hvilke undersøkelser som er foretatt av børsen eller den autoriserte markedsplassen.

På anmodning fra Kredittilsynet plikter børser og autoriserte markedsplasser, samt deres ansatte og tillitsvalgte, å gi Kredittilsynet alle nødvendige opplysninger vedrørende den mulige overtredelsen.

§ 7 Forskriften trer i kraft ……….

VEDLEGG