Rundskriv I-2/2024 Styrket fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2024

Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak om styrking av det fylkeskommunale tannhelsetilbudet i 2024. Vi viser til budsjettinnstillingen Innst. 16 S (2023-2024) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.