21.12.2001 Vedlegg 1 Brev fra Kredittilsynet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Saksbehandler:

Carl Flock

Dir.linje:

22 93 98 40

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

2001/11230

620.1

5.12.2001

Ny revisorlov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer trådte i kraft 1. august 1999. Fra denne dato trådte også i kraft forskrift av 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer, (med unntak av forskriftens kapittel 3 som trådte i kraft 1. januar 2000).

Bestemmelsene har nå virket i noe over to år og Kredittilsynet har på denne bakgrunn foretatt en evaluering av loven og forskriften. Formålet med evalueringen er å undersøke om det er mulig å redusere Kredittilsynets oppgaver med forvaltning av loven, uten at dette kan sies å svekke de hensyn bestemmelsene er ment å ivareta. Det foreslås noen endringer i lov og forskrift i tråd med disse intensjoner. I tillegg foreslås det noen endringer i revisorloven som følge av Norges forpliktelser i EØS og WTO.

Kredittilsynet er i senere tid for øvrig blitt kontaktet av Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) i anledning departementets prosjekt med formål å redusere næringslivets rapporteringsbyrde. Regjeringsutvalget for fornyelse av offentlig sektor nedsatte en prosjektgruppe med formål å redusere omfanget av krav til næringslivet om innrapportering til statlige myndigheter. Det legges til grunn at endringsforslagene er i overensstemmelse med prosjektgruppens formål, som et ledd i fornyelsen av offentlig sektor.

Forslaget til lov- og forskriftsendring ble behandlet i møte i Kredittilsynets styre 19. november 2001 og oversendes herved til Finansdepartementet for videre behandling. Vedlagt følger et notat datert 5.desember 2001 som behandler konkrete forslag til endringer i loven og forskriften. Notatet er tenkt å fungere som et høringsnotat for departementets egen behandling dersom departementet ønsker det. Notatet og dette brev er også lagret på vedlagte diskett.

Med vennlig hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Anne Merethe Bellamy

VEDLEGG