M-Tre Kraft AS gis tillatelse til å drive som autorisert markedsplass

M-Tre Kraft AS
c/o Automated Power Exchange AS
Kronprinsens gate 17
0251 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3974 FMA JOE

31.05.2002

Søknad om konsesjon for M-TRE KRAFT AS (ASA)

Det vises til Deres søknad 1. oktober 2001 med vedlegg og senere korrespondanse med Kredittilsynet om utfyllende opplysninger i saken. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i saken i brev til Finansdepartementet av 15. april 2002.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2 første ledd gir Finansdepartementet M-Tre Kraft AS tillatelse til å drive virksomhet som autorisert markedsplass, jf. børsloven § 1-3 første ledd. Tillatelsen gjelder virksomhet som autorisert markedsplass for varederivater med elektrisk kraft som underliggende.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • M-Tre Kraft omdannes fra AS til ASA før konsesjonen tas i bruk. Departementet kan pålegge enkeltaksjonærer med en betydelig eierandel å redusere sin eierandel dersom aksjonæren opptrer på en måte som kan skade markedsplassens integritet og selvstendighet.
  • M-Tre Kraft ASA skal snarest sende inn dokumentasjon til Kredittilsynet som viser at styrets medlemmer oppfyller kravene i børsloven § 3-2, jf. § 6-8 første ledd.
  • Styret skal innen 1. juli 2002 fastsette retningslinjene for internkontroll, jf børsloven § 3-4, jf. § 6-8 første ledd.
  • M-Tre Kraft ASA skal ha en startkapital på et beløp i norske, basert på valutakursen på starttidspunktet, som svarer til 730 000 euro. Selskapets ansvarlige kapital – regnet i norske kroner - må ikke på noe tidspunkt være lavere enn startkapitalen. Forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak gis tilsvarende anvendelse for M-Tre Kraft ASA. M-Tre Kraft ASA skal holde Kredittilsynet løpende orientert om utviklingen i selskapets ansvarlige kapital. Departementet finner grunn til å presisere at Kredittilsynet kan stille strengere krav til selskapets ansvarlige kapital dersom virksomhetens risiko og omfang endres, jf. børsloven § 4-5, jf § 6-8 første ledd og § 8-4 første ledd.
  • M-Tre Kraft ASA skal innen 1. juli 2002 dokumentere at de krav som er oppstilt i forskrift av 16. desember 1992 nr. 1157 om bruk av informasjonsteknologi, jf børsloven §§ 3-4 og 6-8 første ledd, er oppfylt.
  • M-Tre Kraft ASA skal innen tre måneder utarbeide instrukser for markedsovervåkingsfunksjonen og forelegge disse for Kredittilsynet.
  • M-Tre Kraft ASA skal utarbeide egne årlige budsjett for markedsovervåkingsfunksjonen, første gang i løpet av første driftsår.
  • M-Tre Kraft ASA skal rapportere til Nord Pool ASA om transaksjoner, gjennomført ved M-Tre Kraft ASA, i finansielle instrumenter som er like eller som er tilnærmet like til de som er notert på Nord Pool ASA, jf. børsloven § 6-7 tredje ledd.
  • Departementet kan senere stille vilkår om utarbeidelse og håndhevelse av innsidehandelsregler for M-Tre Kraft ASA.

Departementet finner for øvrig grunn til å presisere at en legger til grunn at M-Tre Kraft ASA vil offentliggjøre informasjon (pris og volum) om sluttede ikke-standardiserte kontrakter løpende, jf. børsloven § 5-3, jf § 6-8 første ledd og § 6-4.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart

Arntzen de Besche, v/ advokat Cecilie Ask

VEDLEGG