Høringsnotat

§ 1 Formål og saklig virkeområde

Forskriften skal sikre enkel og effektiv tilgang til oppdaterte og pålitelige kart og stedfestet informasjon for å kunne løse oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Forskriften gir regler om offentlig kartgrunnlag, og om krav til innhold, utforming, kvalitet, datautveksling, oppdatering og lagring av stedfestet informasjon.

§ 2 Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a) endelig vedtatt plan: plan som gjennom kommunens endelige vedtak, og eventuelt departementets godkjenning eller stadfesting, har fått rettsvirkning,

b) plankart: framstilling av arealplan på kart,

c) plandata: geodata i planen som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser,

d) basiskart: geodata i plankartet som ikke er gjenstand for vedtak,

e) offentlig kartgrunnlag: et representativt, systematisk og tematisk ordnet utvalg geodata egnet som presentasjons- og analysegrunnlag for plandata, jf. § 3.

§ 3 Kommunens ansvar for det offentlige kartgrunnlaget

Kommunen skal sørge for et oppdatert offentlig kartgrunnlag for kommunens areal ut til grunnlinjene.

Kartgrunnlaget skal være egnet til å løse kommunens oppgaver etter plan- og bygnings­loven.

Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og private formål.

§ 4 Pålegg om kartlegging

Kommunen kan pålegge den som fremmer planforslag å framskaffe tilstrekkelig kartgrunnlag når dette er nødvendig for å ta stilling til forslaget. Kommunen kan innarbeide data herfra i det offentlige kartgrunnlaget.

Kommunen skal så snart som mulig informere om at slikt pålegg kan bli aktuelt.

Kommunen kan bare gi slikt pålegg dersom det offentlige kartgrunnlaget etter sin spesifikasjon ikke er nøyaktig eller detaljert nok til å ta stilling til forslaget. Kommunen skal gi opplysninger om gjeldende planer med så stor nøyaktighet at forslagstiller uten ytterligere undersøkelser kan legge slike plandata til grunn for sitt forslag.

Kommunen kan ikke pålegge kartlegging av eiendomsforhold.

Tilsvarende gjelder også for den som fremmer konsekvensutredning eller søknad om tiltak.

§ 5 Pålegg om å levere data i digital form

Kommunen kan pålegge den som fremmer forslag til reguleringsplan, tomteinndeling eller bebyggelsesplan, å levere geodata i digital form dersom geodata kommunen skal stille til rådighet, også foreligger i digital form.

Kommunen skal så snart som mulig informere om at slikt pålegg kan bli aktuelt.

Tilsvarende gjelder konsekvensutredning eller søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 93 bokstav a, i eller j, dersom saken omfatter tiltak som framgår av forskrift om konsekvensutredning vedlegg II. For tiltak som framgår av forskrift om konsekvensutredning vedlegg I, kan slikt pålegg gis uavhengig av hvilken form geodata kommunen skal stille til rådighet, foreligger i.

§ 6 Statens bidrag og samarbeid om felles kartdatabaser

Staten skal bidra til det offentlige kartgrunnlaget med nasjonale databaser og nasjonalt geodetisk grunnlag.

Kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og andre kan samarbeide om etablering, oppdatering og finansiering av felles kartdatabaser som skal inngå i det offentlige kartgrunnlaget i kommunen.

§ 7 Tilgang til det offentlige kartgrunnlaget, mv.

Kommunen skal stille nødvendig utsnitt av det offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak.

§ 8 Krav til det offentlige kartgrunnlaget

1. Geodetisk grunnlag

Det offentlige kartgrunnlaget skal være stedfestet med koordinater i det nasjonale geodetiske grunnlaget, eller et lokalt geodetisk grunnlag fastsatt av kommunen.

Lokale geodetiske grunnlag skal være sikret med et tilstrekkelig antall fastmerker til å gjenskape grunnlaget i alle områder det lokale grunnlaget gjelder. Omregningsverdier mellom lokalt og nasjonalt geodetisk grunnlag og omregningsverdienes nøyaktighet, skal framgå av det offentlige kartgrunnlaget.

2. Krav til innhold, utforming og kvalitet

Det offentlige kartgrunnlaget skal følge ”Spesifikasjon av felles kartdatabase (FKB)” eller annen tilsvarende spesifikasjon fastsatt av kommunen. Kommunen fastsetter hvilke nøyaktighets- og detaljeringsklasser kartgrunnlaget skal følge i de ulike deler av kommunen.

Analogt kartgrunnlag skal følge tilsvarende anerkjent spesifikasjon.

3. Krav til oppdatering

Kommunen skal holde det offentlige kartgrunnlaget oppdatert med alle endringer som har betydning for kommunens behandling av saker etter plan- og bygningsloven.

§ 9 Krav til pålagt utarbeidet kartgrunnlag

Kartgrunnlag pålagt utarbeidet etter bestemmelsene i § 4 skal være utarbeidet etter:

a) ”Spesifikasjon av felles kartdatabase (FKB)” i henhold til nøyaktighets- og detaljeringsklasse FKB-B, og med koordinater i det nasjonale geodetiske grunnlaget,

b) kommunens spesifikasjon for det offentlige kartgrunnlag til reguleringsplanlegging, eller

c) avtale med kommunen.

Kommunen kan i lokal forskrift eller etter enkeltvedtak fastsette at pålagt kartgrunnlag skal utarbeides etter nøyaktighets- og detaljeringsklasse FKB-A eller likeverdig kommunal spesifikasjon for bestemte geografiske områder med særlig høy grad av utnytting.

§ 10 Krav til plankartet

Alle plankart skal ha en entydig identifikasjon og et navn. Plankartet skal vise rettslige virkninger på en klar og entydig måte, og med tilstrekkelig nøyaktig stedfesting.

Plankartet skal være utstyrt med tegnforklaring, markering av koordinatnettet og nordpil, og opplysninger om geodetisk grunnlag, kartprojeksjon, målestokk, og om planens behandling, herunder hvem som har utarbeidet og eventuelt revidert kartet. Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslige virkninger og annen informasjon.

Plankartet skal skille mellom plandata og basiskart. Digitale plandata skal angi de enkelte geografiske områdene med gitt formål og bestemmelser, som separate objekter kodet i samsvar med departementets spesifikasjon for plandata.

Digitale plandata for kommuneplanens arealdel skal ha følgende hovedstruktur:

a) planens ytre områdebegrensning,

b) områder med angitt arealbruk,

c) viktige ledd i kommunikasjonssystemet når dette er angitt som linjer eller punkt,

d) områder med utfyllende bestemmelser,

e) områder med særskilte restriksjoner eller som er unntatt fra rettsvirkning,

f) retningslinjer som gir holdepunkt og føringer for praktisering av planen uten å kunne brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen,

g) andre plandata.

Digitale plandata for reguleringsplan og bebyggelsesplan skal ha følgende hovedstruktur:

a) planens ytre områdebegrensning,

b) byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder, fellesområder og tilsvarende spesialområder,

c) fareområder,

d) områder som skal bevares,

e) fornyelsesområder,

f) stedfestede reguleringsbestemmelser

g) områder med ulike restrik­sjoner,

h) linjer med styrende funksjon,

i) andre plandata.

§ 11 Utveksling av digitale data og digitale dokumenter

Data- og dokumentutveksling skal skje i henhold til nasjonal eller tilsvarende internasjonal standard.

Plandata kan etter avtale utveksles uten tilhørende basiskart dersom det framgår hvilket basiskart plandataene refererer seg til.

§ 12 Endelig vedtatt plan, planarkiv o.a.

Kommunen skal arkivere endelig vedtatt plankart. Plankartet skal være signert og datert, og være på arkivbestandig papir. Kommunen skal i tillegg oppbevare kopi av utkast til plankartet slik det lå ute til offentlig ettersyn og plankart for senere vedtatte mindre vesentlige endringer. Dersom planen ble fremmet i flere alternativer, skal det oppbevares kopier av alle alternativene.

Når kommuneplans arealdel er vedtatt av kommunestyret med rettsvirkning, skal ett eksemplar på papir eller godkjent digitalt lagringsformat for dokumenter, sendes til Miljøverndepartementet, fylkesmannen, fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter.

Når reguleringsplan er vedtatt av kommunestyret med rettsvirkning, skal ett eksemplar på papir eller godkjent digitalt lagringsformat for dokumenter, sendes til fylkesmannen og fylkeskommunen. Mindre vesentlige endringer i gjeldende reguleringsplan sendes ikke inn.

Kommunen skal ha oversikt over alle gjeldende arealplaner og andre vedtak etter plan- og bygningsloven som har betydning for tillatt arealbruk (planarkiv).

Kommunen skal ta arkivkopi av digitalt kartgrunnlag minst en gang pr år. For analogt kartgrunnlag tas arkivkopi hver gang det produseres nye kartfolier.

Kopi av endelig vedtatt plankart skal gi identisk informasjon som originalen. Ved digitalisering av eksisterende analoge planer med rettsvirkning, må det ikke foretas vesentlige endringer uten at planen behandles på nytt i samsvar med plan- og bygningsloven § 27-2. Mindre vesentlige endringer behandles i samsvar med § 28-1 nr. 2

§ 13 Datasikkerhet

Den som har ansvaret for driften av offentlig kartgrunnlag og planarkiv, skal påse at disse blir håndtert og oppbevart på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, herunder at det jevnlig tas sikkerhetskopier av databaser.