9.11.2000 Vedlegg 3

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vedlegg 3

Utkast til forskrift om endring av forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2–1. Jf. EØS–avtalens vedlegg IX kapittel I, punkt 2, 11 og 12a: Første rådsdirektiv om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte livsforsikring av 5. mars 1979 (Rdir. 79/267/EØF, jf. Rdir. 92/96/EØF) og første rådsdirektiv om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring av 24. juli 1973 (Rdir. 73/239/EØF).

I

§ 1 punkt VI skal lyde:

VI. Kapitaliseringsprodukter

Klassen omfatter sparekontrakter med utgangspunkt i aktuarielle beregninger, som består av forpliktelser av fastsatt varighet og størrelse, og som er inngått som individuell pensjonsavtale i samsvar med forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 6–47, eller som er inngått som innskuddspensjonsordning i samsvar med lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold, samt avtale som nevnt i innskuddspensjonsloven § 6-1 (pensjonskapitalbevis).

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

Utkast til forskrift om endring av forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3–5 første ledd bokstav b og § 7–4 annet ledd og i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2–10 annet ledd. Jf. EØS–avtalens vedlegg IX pkt. 7a og 12a (Rdir. 92/49/EØF og Rdir. 92/96/EØF).

I

§ 3 skal lyde:

I denne forskrift betyr:

Forsikringsmessige avsetninger: Avsetninger til forsikringsfond, herunder premiefond , pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond, og sikkerhetsfond beregnet i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven §§ 8–2 og 8–4 med tilhørende forskrifter, og forsikringstekniske avsetninger, samt administrasjonsavsetninger, beregnet i samsvar med forskrifter gitt i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 8–6.

Stat i sone A: Stat som er oppført i vedlegg til denne forskrift. Vedlegget anses som en del av forskriften.

§ 14 annet ledd oppheves.

§ 15 annet ledd første punktum skal lyde:

Den enkelte forsikringskontrakt eller egen pensjonskonto med investeringsvalg skal tilordnes eiendeler som forsikringsselskapet eier.

§ 15 tredje ledd første punktum skal lyde:

Forsikringstaker eller arbeidstaker med egen pensjonskonto med investerinsvalg skal ha rett til å kreve endring av sammensetningen av eiendeler som kontrakten eller pensjonskontoen er tilordnet.

§ 18 nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder tilsvarende i forhold til hver enkelt arbeidstaker i en pensjonsordning med egen pensjonskonto.

§ 19 skal lyde:

Midler i premiefond , pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond som forvaltes av livsforsikringsselskap, skal gis en avkastning som svarer til den rentesats som benyttes ved fastsettelsen av renteoverskuddet på forsikringskontrakten ved tilbakeføring av overskudd, når ikke annet følger av lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Ved beregning av avkastning (forrentning) av midler i premiefond , pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond i forhold til forsikringstakeren, skal det tas hensyn til et stipulert omkostningselement som skal være tilstrekkelig til å dekke omkostningene ved administrasjon av fondene og forvaltningen av midlene. Omkostningselementet skal anses som en del av selskapets beregningsgrunnlag, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 7–6 med forskrifter.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

Utkast til forskrift om endring av forskrift 21. november 1989 nr. 1170 om forvaltning og bruk av midler i premie- og pensjonsreguleringsfond

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7–9 og lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 1–3.

I

Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift om forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond

§ 1 skal lyde:

Forskriften gjelder for:

1. premiefond og pensjonsreguleringsfond for foretakspensjonsordning
2.premiefond for individuell pensjonsavtale
3.innskuddsfond for innskuddspensjonsordning.

§ 2 annet ledd skal lyde:

Med "forvaltningsinstitusjon" menes her bank, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller pensjonsinnretning som kan forvalte midler i premiefond eller innskuddsfond.

§ 2 fjerde ledd skal lyde:

Med "premiefond" menes her midler som er innbetalt til forvaltningsinstitusjon og som skal anvendes til dekning av fremtidige premier for foretakspensjonsordning eller individuell pensjonsavtale.

§ 2 femte ledd skal lyde:

Med " foretakspensjonsordning" menes her pensjonsordning som er opprettet i medhold av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon.

§ 2 nytt sjette ledd skal lyde:

Med "innskuddsfond" menes her fond som omhandlet i lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) kapittel 9.

§ 2 nytt syvende ledd skal lyde:

Med "innskuddspensjonsordning" menes her pensjonsordning som er opprettet i medhold av innskuddspensjonsloven.

§ 3 skal lyde:

Pensjonsreguleringsfond kan bare opprettes i og forvaltes av den pensjonsinnretning der foretakspensjonsordningen er opprettet.

I § 4 endres overskriften til: "Premiefond og innskuddsfond".

§ 4 første ledd skal lyde:

Premiefond kan opprettes i og forvaltes av slik forvaltningsinstitusjon som pensjonsordning eller pensjonsavtale som nevnt i § 1 er kan opprettes. Dessuten kan premiefond opprettes i og forvaltes av bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde:

Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende for innskuddsfond.

I § 5 endres overskriften til: "Tilskudd til premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond".

§ 5 skal lyde:

Forsikringstaker kan for det enkelte år ikke yte fradragsberettiget tilskudd til premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond, som overstiger de beløp som er fastsatt i skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Har forsikringstaker pensjonsordning i flere forvaltningsinstitusjoner, skal skattelovens bestemmelser om avsetning til premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond gjelde tilsvarende i forhold til hver enkelt pensjonsordning.

§ 6 skal lyde:

Midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond skal forvaltes i samsvar med de regler som gjelder for den enkelte forvaltningsinstitusjon.

§ 7 annet ledd skal lyde:

Midler i premiefond og innskuddsfond kan overføres til annen forvaltningsinstitusjon for så vidt dette er i samsvar med §§ 4 og 5.

§ 7 tredje ledd skal lyde:

Ved flytting av forsikring som nevnt i forsikringsvirksomhetslovens § 7–8, overføres premiefondsmidler og innskuddspensjonsmidler samtidig med de øvrige midler og med samme oppsigelsesfrist. Annen overføring av midler i premiefond og innskuddspensjonsmidler kan foretas med samme oppsigelsesfrist.

§ 8 første ledd skal lyde:

Forvaltningsinstitusjonen plikter å påse at midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond ved uttak blir overført til den forvaltningsinstitusjon der pensjonsordningen er etablert.

§ 9 første ledd skal lyde:

Pensjonsinnretningen plikter:

  1. å påse at forsikring med fradragsberettiget premie er i overensstemmelse med lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold eller forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.
  2. å påse at midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond for forsikringer som nevnt i nr. 1 ikke benyttes i strid med reglene.
  3. å påse at midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond blir anvendt etter formålet, jf. § 2.

§ 10 første ledd skal lyde:

Forsikringstakeren skal den 1. januar hvert år gi opplysninger om:

  1. hvilke forsikringer og pensjonsavtaler forsikringstakeren har
  2. hvor forsikring og pensjonsavtale er opprettet
  3. hvilke forvaltningsinstitusjoner som forvalter premiefond og innskuddsfond.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

Utkast til forskrift om endring av forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs– eller pensjonsforsikring

Fastsatt av Finansdepartementet 27. november 1991 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7–8, tredje ledd, jf. § 1–1 annet ledd, og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2–13.

I

I § 2–2 skal punkt 7 til 9 lyde:

7.

Med " foretakspensjonsforsikring" menes her kollektiv pensjonsforsikring som omfattes av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon.

8.

Med " foretakspensjonskasse" menes her pensjonskasse som har ordning som omfattes av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon.

9.

Med " foretakspensjonsordning" menes her foretakspensjonsforsikring som definert i punkt 7.

I § 2–2 skal nytt punkt 19 lyde:

19.

Med "innskuddspensjonsordning" menes her pensjonsforsikring som omfattes av lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

§ 3–1 skal lyde:

Overføring av midler knyttet til foretakspensjonsordning kan bare foretas til annen foretakspensjonsordning.

Overføring av midler knyttet til innskuddspensjonsordning kan bare foretas til annen innskuddspensjonsordning med mindre annet følger av lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Midler knyttet til annen privat kollektiv pensjonsforsikring kan bare overføres til annen privat kollektiv pensjonsordning som ikke er opprettet som foretakspensjonsordning eller innskuddspensjonsordning.

§ 3–6 nytt tredje ledd skal lyde:

For fratrådte arbeidstakere med pensjonskapitalbevis etter innskuddspensjonsloven gjelder for øvrig reglene i kapittel 6.

§ 3–7 første ledd skal lyde:

Overføring må skje for alle forsikrede, unntatt fripolisehavere og innehavere av pensjonskapitalbevis, som er knyttet til forsikringen.

I § 3–11 skal tittelen lyde: "Midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond".

§ 3–11 skal lyde:

Det er gitt egne bestemmelser om forvaltning av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond i medhold av forsikringsvirksomhetslovens § 7–9.

§ 3–13 annet og tredje ledd skal lyde:

Den andel av pensjonistenes overskuddsfond som i en foretakspensjonsordning er tilordnet pensjonister som ikke skal overføres, skal tilbakeholdes. Fondet skal anvendes i henhold til lov om foretakspensjon kapittel 11.

Overskudd som senere oppstår i avgivende selskap på midler tilknyttet disse pensjonisters rettigheter, anvendes som bestemt i avtalen om kollektiv pensjonsforsikring, jf. forsikringsavtaleloven § 19–2 annet ledd. I en foretakspensjonsordning eller innskuddspensjonsordning anvendes overskudd som senere oppstår i avgivende selskap på midler tilknyttet disse pensjonisters rettigheter, etter regler gitt i lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

I § 4–5 skal tittelen lyde: "Midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddspensjonsfond".

§ 4–5 skal lyde:

Det er gitt egne bestemmelser om forvaltning av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond i forskrift til forsikringsvirksomhetslovens § 7–9.

§ 6–1 skal lyde:

En arbeidstaker kan ved ansettelse i stilling som medfører medlemskap i foretakspensjonsordning kreve at midler knyttet til tidligere opparbeidede rettigheter i foretakspensjonsordning overføres til den nye pensjonsordning. § 3–1 gjelder tilsvarende. Tilsvarende gjelder for arbeidstakere med medlemskap i innskuddspensjonsordning. Bestemmelsene i § 3–1 gjelder tilsvarende.

I § 6–3 skal tittelen lyde: "Lov om foretakspensjon mv.".

§ 6–3 skal lyde:

Den overførte premiereserve benyttes til sikring av pensjonsytelser etter den nye pensjonsordnings pensjonsplan og gjeldende beregningsgrunnlag.

Overføring skal kunne skje selv om vedkommende i den nye ordning blir sikret høyere pensjoner enn det som følger av vedkommendes lønn og pensjonsplanen i ordningen, jf. lov om foretakspensjon §§ 4–12 og 4–13.

Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende for rettigheter i innskuddspensjonsordninger.

§ 6–5 skal lyde:

Når overføring foretas etter arbeidstakers krav eller samtykke ved skifte av stilling, overføres premiereserven eller pensjonskapital etter avgivende pensjonsinnretnings beregningsgrunnlag når ikke annet følger av leddet nedenfor.

Har en pensjonskasse avtale med et selskap om sikring av fripoliser eller pensjonskapitalbevis, skal premiereserven eller pensjonskapitalen beregnes etter dette selskaps beregningsgrunnlag.

§ 9–5 første punktum skal lyde:

Ved overføring av midler som skal anvendes til individuell pensjonsavtale etter skatteloven har det mottagende selskap plikt til å påse at forskrift 19. november 1999 til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 16. mars 1999 nr. 1158 § 6–47 om individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) blir overholdt.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

Utkast til forskrift om endring om forskrift 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 1–1 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.

I

§ 1 første til tredje ledd skal lyde:

Med "privat pensjonskasse" menes her

a)

pensjonskasse som har ordning opprettet med hjemmel i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven),

b)

pensjonskasse som har ordning opprettet med hjemmel i lov xx.xx 2000 nr. xx om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven),

c)

annen pensjonskasse som etter sine vedtekter er forsikringsteknisk oppbygget og gir de forsikrede tilsagn om hvilke pensjoner de er berettiget til.

Med "privat pensjonsfond" menes her pensjonsfond i henhold til lov om foretakspensjon § 16–2 tjuetredje ledd.

§ 5 femte ledd skal lyde:

Når ikke annet følger av lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon, skal vedtektene fastsette om den del av overskuddet i pensjonskassen som etter forsikringsvirksomhetsloven § 8–1 skal tilfalle forsikringstakerne eller de berettigede til ytelsene, skal godskrives det foretak som pensjonskassen er opprettet for eller medlemmene.

§ 5 sjette ledd skal lyde:

Dersom Kredittilsynet finner at vedtektene ikke tilfredsstiller kravene til lov om foretakspensjon eller lov om innskuddspensjon, og pensjonskassen ikke foretar retting av vedtektene etter at pålegg om dette er gitt, skal Kredittilsynet sende melding om forholdet til vedkommende ligningskontor.

§ 9 nytt tredje ledd skal lyde:

For pensjonskasser som er opprettet med investeringsvalg, gjelder kapittel 3 i forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning.

I § 13 skal tittelen lyde: "Forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond".

§ 13 skal lyde:

Forskrift 21. november 1989 nr. 1170 om forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond gjelder tilsvarende når den kollektive pensjonsforsikring er etablert i privat pensjonskasse.

§ 16 nytt tredje ledd skal lyde:

Bestemmelsene i §§ 2 til 4 i forskrift 15. september 1997 nr. 1005 om premier og forsikringsfond i livsforsikring gjelder for pensjonskasser så langt de passer. Utfyllende forskrift av 25. september 2000 nr. 979 om tilleggsavsetninger i livsforsikring gjelder tilsvarende.

§ 19 nytt fjerde ledd skal lyde:

Bestemmelsene i annet ledd gjelder ikke for pensjonskasser som nevnt i § 1 bokstav b. For disse gjelder regler i lov om innskuddspensjon § 8–5.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

VEDLEGG