Evaluering av INTSOK

Evaluering av INTSOK

PricewaterhouseCoopers (PwC) har i 2006 på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomført en evaluering av ­INTSOKs effektivitet, måloppnåelse og resultater. En hovedkonklusjon fra evalueringen er at INTSOK i det vesentligste har etterlevd intensjonene gitt ved stiftelsen. INTSOK fremstår som et næringspolitisk godt virkemiddel og har i stor grad tilpasset seg endringene i den globale oljeindustrien. Evalueringen slår fast at INTSOK har konsentrert seg om de riktige markedene og adressert de riktige temaene på overordnet nivå. Det er oppfatningen at INTSOK trengs like mye i dag som for ti år siden.

Det er bred enighet om at INTSOK er nyttig og gjør et verdifullt arbeid. SMB-segmentet drar særlig nytte av INTSOKs evne til å skape møteplasser med kunder. For de større selskapene er INTSOK en effektiv måte å mobilisere en samlet norsk petroleumsnæring for å få gjennomslag i markeder hvor politiske relasjoner er av særlig betydning. Dette avspeiles også i at tilfredsheten blant medlemmene er høy.

Evaluering av INTSOK i pdf format