Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). Vi gjør oppmerksom på at fristen for å levere høringsuttalelser er utsatt til 20. februar 2015. 

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.02.2015

Vår ref.: 14/1709

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

I høringsnotatet foreslår departementet at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital.

Endring vil sikre bedre samsvar mellom IKS-loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den vil også kunne bidra til mer like konkurransevilkår mellom interkommunale selskaper og andre aktører som opptrer i det samme markedet.

Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@kmd.dep.no eller til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, merket sak 14/1709. Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 5. februar 2015.

Dersom andre enn de oppførte høringsinstansene ønsker å uttale seg, må de gjerne sende sin uttalelse til departementet. Alle uttalelser blir publisert på departementets nettsider.

Med hilsen                                                                       

Sølve Steffensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Siri Halvorsen
                                                                                          avdelingsdirektør

Høringsnotatet inneholder forslag om at IKS-lovens ansvarsregler erstattes av nye regler om begrenset deltakeransvar. Videre åpnes det for at interkommunale selskaper kan tas under ordinær konkursbehandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs.

Det foreslås også andre endringer i IKS-loven som en konsekvens av at det innføres begrenset ansvar, som nye regler om selskapskapitalen og regler som skal styrke vernet om kreditor når det ubegrensede ansvaret faller bort. Det foreslås å lovfeste et krav om at interkommunale selskaper skal ha en forsvarlig egenkapital.

Departementene

Barneombudet

Brønnøysundregisteret

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finanstilsynet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmenn

Helsedirektoratet

Husbanken

Innovasjon Norge

Kommunalbanken

Kommunal Landpensjonskasse (KLP)

KLP Kommunekreditt

Konkurransetilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

NAV

Norges Bank

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Riksantikvaren

Riksarkivet

Sametinget

SIVA- Selskapet for industrivekst

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens pensjonskasse

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Vegdirektoratet

Fylkeskommuner

Kommuner

Longyearbyen lokalstyre

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Handelshøyskolen BI

Norges Forskningsråd

Norges Handelshøyskole NHH

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Nordland

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den norske legeforening

Den norske revisorforening

Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finans Norge

Foreldreutvalget for grunnskolen

Forum for Kontroll og Tilsyn

Friluftsrådenes Landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Juristforbundet

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NITO

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

orsk redaktørforening

Norges autoriserte regnskapsføreres forening

Norges handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

Norges kulturvernforbund

Norsk forening for bolig- og byplanlegging

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk pasientforening

Norsk psykologforening

Norsk rådmannsforum

Norsk sykepleierforbund

Norsk tjenestemannslag

Norsk Vann

Næringslivets hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Private barnehagers landsforbund

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sparebankforeningen

Unio

Vellenes fellesorganisasjon

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Miljøpartiet De Grønne

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk folkeparti

Venstre