Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføring av tre legemiddelforordninger i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2015

Vår ref.: 14/4210

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette ut høring med forslag til gjennomføring av

  •  Parlaments og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 av 15. mai 2014 vedrørende avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået for gjennomføring av legemiddelovervåkningsaktiviteter for legemidler til mennesker i norsk rett.

  •  Kommisjonens gjennomføringsforordning(EU) Nr. 699/2014 av 24. juni 2014 om utformingen av en felles logo til identifikasjon av personer som tilbyr fjernsalg av legemidler til offentligheten, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontroll av dets ekthet.
     
  • Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 357/2014 av 3. februar 2014 om utfyllende regler til direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 for situasjoner der undersøkelser av legemidlers effekt etter godkjenning kan være påkrevd.

Vi ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes departementet innen 27. januar 2015.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Per Thomas Thomassen, tlf 22 24 87 37 eller [email protected]

Med vennlig hilsen                                                         

Jan Berg (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Per Thomas Thomassen
                                                                                          seniorrådgiver

 

Alarm
Alliance Boots
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Den norske legeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for human narkotikapolitikk
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunenes sentralforbund (KS)
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS)
Lar-nett Norge
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Marborg
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientforening
NTNU, Det medisinske fakultet
Nærings- og fiskeridepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Pro-Lar
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk

 

Til toppen