Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til en ny forskrift om kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning. Kapitaliseringsrenten brukes for å beregne nåverdien av erstatning for fremtidige tap mv. der erstatningsbeløpet utmåles som et engangsbeløp. Rentens størrelse har betydning for det nominelle engangsbeløpet som utbetales til skadelidte til dekning for fremtidige tap, fremtidige utgifter og som ménerstatning. I dag er det domstolene som fastsetter denne renten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2022