Høring - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet

I henhold til Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet (digitalradiomeldingen) skal regjeringen i løpet av 2015 avgjøre om det riksdekkende FM-nettet skal slukkes i 2017 eller i 2019.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2015