Høring om endringer i RLE-faget

Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Departementet foreslår å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) til kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Læreplanen i faget foreslås også endret. I tillegg foreslås det krav om relevant kompetanse for å kunne undervise i fag og presisering av hvilke avgjørelser barneverntjenesten kan ta.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2015

Vår ref.: 14/4955

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61

om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring. Vedlagte høringsnotat inneholder forslag om:

 

  • å endre reglene om krav om relevant kompetanse i undervisningsfag
  • å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng som barneverntjenesten har rett til å ta på vegne av barnet når barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet
  • å endre navnet på faget religion, livssyn og etikk (RLE) og innføre en bestemmelse om tidsbruk knyttet til kristendomskunnskap i læreplanen i faget

 

Høringsnotatet er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg.

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 5. januar 2015.

 

 

Med hilsen

 

 

 

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør


                                                                           Elisabeth Harlem Eide
                                                                           seniorrådgiver

 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Høringsinstanser:

Departementene
Fylkesmennene
Statlige grunn- og videregående skoler
Fylkeskommunene
Kommunene
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Universiteter/høyskoler
Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen
Spekter
Atferdssenteret
Barneombudet
Barnevakten
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Fafo
Fellesorganisasjonen (FO)
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsrådet
Forum for Friskoler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Friskolenes Kontaktforum
Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF)
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society for Augmentative and Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn – Nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund (LY)
Læringsmiljøsenteret
Multikultuelt Initiativ- og Ressursnettverk (MIR)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges Handicapforbund
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk innvandrerforum
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Norsk Montessoriforbund
Norske Fag og Friskolers Forbund (NFFL)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Redd Barna
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Senter for IKT i utdanningen
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
Statens råd for funksjonshemmede Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stiftelsen Barnas rettigheter Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet Utdanningsforbundet UNICEF
Unio Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Voksenopplæringsforbundet (VOFO) Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)