Høring - presisering av grensen for senabort

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2014

Vår ref.: 14/2375

brevet i PDF

Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste

    

 

 

 

    

Deres ref

Vår ref

Dato

 

14/2375-   

27.05.2014

 

Høring - presisering av grensen for senabort

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i abortforskriften. Endringene skal presisere gjeldende yttergrense for når abort kan innvilges ved vurdering av fosterets levedyktighet. Det foreslås at det fremgår av forskriften at foster skal antas å være levedyktig etter utgangen av 22. svangerskapsuke.

 

Presiseringen av 22-ukers grensen endrer ikke gjeldende unntak om at abort kan innvilges dersom fosteret har en tilstand som er uforenelig med liv eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinners liv eller helse. Forslaget tar også høyde for at grensen for når et foster anses som levedyktig vil kunne inntre tidligere enn ved utgangen av 22. svangerskapsuke som bl.a. følge av den medisinske og teknologiske utviklingen.

 

Det foreslås også presiseringer i forskriften som skal tydeliggjøre at medlemmer og varamedlemmer i primærnemndene skal være faste.

 

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget innen onsdag 1. oktober 2014.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

 

Høringsnotatet er lagt ut på departmentets nettside på adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904 Spørsmål til forslagene kan rettes til fagdirektør Tjaarke Hopen på e-post tjh@hod.dep.no  eller telefon 22 24 87 19.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer.

 

Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Tjaarke Hopen

                                                                                          fagdirektør

 

 

 

Vedlegg: 2

Akademikerne
Allmennlegeforeningen
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Barneombudet
Bioteknologinemnda
Biskopene
Datatilsynet

Den norske advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske kirke

Den norske legeforening
Departementene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Islamsk Råd Norge
Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkerådet
KS - Kommunenes Interesseorganisasjon Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillingssenteret
Menneskerettsalliansen
Menneskeverd
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk gynekologisk forening
NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo katolske bispedømme
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Rådet for legeetikk
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet
Statens helsetilsyn
Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard
Tankesmien Skaperkraft
Tromsø stift
Trondheim stift
Unio
YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund