Høring – utkast til endring av forskrift om kjøperregistrering av 26. november 2010

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2014

Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Sametinget
Fiskeridirektoratet
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA
Vest-Norges Fiskesalslag
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges sjømatråd AS
Finans Norge
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Pelagisk Forening
Næringslivets hovedorganisasjon
Brønnøysundregistrene
Toll- og avgiftsdirektoratet

Til toppen