Høring om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.04.2014

Vår ref.: 14/1138

Høringsbrev

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Den norske legeforening

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Finansdepartementet

Helsedirektoratet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda

Sametinget

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Norsk Medisinstudentforening (Nmf)

Praktiserende spesialistersLandsforening

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Den norske legeforening

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Finansdepartementet

Helsedirektoratet

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Norsk pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Pasientskadenemnda

Sametinget

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens seniorråd

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Norsk Medisinstudentforening (Nmf)

Praktiserende spesialistersLandsforening

Akershus universitetssykehus

Helse Møre og Romsdal

Oslo univeritetssykehus

Til toppen