Høringsbrev

 

 Høringsbrev i PDF

 

 

 

 

13/5286-   

24.10.2014

 

Høring - kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om kontaktlegeordning i spesialisthelsetjenesten på alminnelig høring. Høringsnotatet omfatter også forslag om innføring av søksmålsfrister for vedtak fattet av tre forskjellige nemnder. Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på  departementets nettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.

 

Forslagene innebærer endringer i spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og brukerretttighetsloven, bioteknologiloven og forskrift om pasientjournal.

 

Forslaget om innføring av kontaktlege i spesialisthelsetjenesten gjelder for pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Kontaktlegen skal ha tre primæroppgaver: være tilgjengelig for pasienten, gi informasjon til pasienten og ha en rolle i behandlingsteamet rundt pasienten. Departementet foreslår både en plikt for helseforetaket til å oppnevne kontaktlege og en rett for den aktuelle pasientgruppen til å få oppnevnt kontaktlege.

 

Forslaget om innføring av søksmålsfrister gjelder vedtak fattet av Klagenemnda for behadnling i utlandet, Prreimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd.

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten, kan også gi høringssvar.

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen 24. januar 2015.

 

Merknader kan også sendes i papirversjon til

Helse- og omsorgsdepartementet

Postbok 8011 Dep

0030 Oslo

 

Spørsmål om høringsnotatet med forslag om lov- og forskriftsendringer kan rettes til seniorrådgiver Liv Telle på e-post lit@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 45.   

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Elisabeth Salvesen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

 

Vedlegg