Høringsbrev

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) sender med dette på høring forslag til gjennomføring av Europakommisjonens (Kommisjonens) varepakke i norsk rett.

Dokumentet inneholder forslag til to nye lover som gjennomfører henholdsvis europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 om fastsettelse av prosedyre for anvendelsen av visse nasjonale tekniske regler på varer som er lovlig satt på markedet i en annen medlemsstat, og 765/2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn for varer som settes på det indre marked. Regelverket ble publisert i Den europeiske unions tidende den 13. august 2008. Den offisielle teksten i Den europeiske unions tidende (764/2008 , 765/2008  og 768/2008 ) er tilgjengelige på NHDs hjemmeside (www.nhd.no). Papirversjonen kan bli tilsendt ved henvendelse.

Varepakken består av to forordninger og en beslutning. Den ene forordningen hadde virkedato i EU den 13. mai 2009, og den andre 1. januar 2010. Fra disse datoene var regelverket direkte gjeldende i EUs medlemsstater. Forordningene er EØS-relevante, men for at forordningene skal gjelde i Norge må de tas inn i EØS-avtalen og gjøres til del av vår nasjonale rett. I høringsnotat, som ligger på NHDs hjemmeside, foreslås det to lover for å gjennomføre forordningene i norsk rett. Papirversjonen kan bli tilsendt ved henvendelse.

Formålet med det nye regelverket er å sikre at varer i det indre marked oppfyller krav til viktige samfunnshensyn som helse, miljø og sikkerhet, samtidig som det frie varebytte ikke hindres i større grad enn nødvendig. Gjennom varepakken skal tilliten til varer som omsettes i det indre marked, styrkes. Dette skal skje gjennom bedre og felles regelverk, lik håndheving, klarere prosedyrer og administrativt samarbeid mellom EØS-statene. Fritt varebytte er en viktig drivkraft for økt konkurranseevne og økonomisk vekst i EØS. Norge har en åpen økonomi, og det er viktig for norsk næringsliv å unngå unødvendige kostnader ved å måtte tilpasse varer som lovlig omsettes i Norge, til andre EØS-staters nasjonale bestemmelser. Det nye regelverket vil bidra til å effektivisere handelen med våre viktigste handelspartnere i EU.

Forordning (EF) nr. 764/2008 gjelder for varer som ikke er omfattet av harmonisert EØS-regelverk. EØS-statene kan ha nasjonale tekniske krav til varer som produseres nasjonalt, men må i utgangspunktet godkjenne varer som lovlig er satt på markedet i en annen EØS-stat. Undersøkelser har imidlertid vist at prinsippet om gjensidig godkjenning ikke er godt nok kjent og heller ikke alltid anvendes korrekt. Formålet med forordningen er å motvirke at nasjonale tekniske regler skaper ulovlige hindringer for det frie varebytte i EØS. Den gir regler og prosedyrer som myndighetene må følge når de treffer eller har til hensikt å treffe et vedtak som helt eller delvis forbyr en vare som allerede er lovlig satt på markedet i en annen EØS-stat. Det skal videre etableres varekontaktpunkter i hver EØS-stat, slik at bedrifter som ønsker å omsette en vare enkelt kan få tilgang til presise opplysninger om nasjonale tekniske forskrifter i den aktuelle staten.

Forordning (EF) nr. 765/2008 gjelder det harmoniserte vareområdet, hvor det er felles harmoniserte EØS-krav til varene. Forordningen gir regler om akkreditering, markedstilsyn, kontroll av varer fra tredjeland og CE-merking. Felles regler for akkreditering skal bidra til økt tillit til akkrediterte tekniske kontrollorganers kompetanse, og dermed økt tillit til attester og testrapporter de utsteder. Forordningen fastsetter minimumskrav til EØS-statenes organisering av det nasjonale arbeidet med markedstilsyn. Det skal etableres egnede ordninger for kommunikasjon og samordning mellom markedstilsynsmyndighetene. EØS-statene skal utarbeide nasjonale markedstilsynsprogrammer. Tredjelandsforordningen, som regulerer tollmyndighetenes kontroll av tredjelandsvarer som passerer grensen inn i det indre marked, er innarbeidet i varepakken. Tollmyndighetene gis hjemmel til å destruere farlige varer. Videre gis det generelle regler om CE-merking av varer.

NHD har tidligere i prosessen sendt utkast til regelverksforslag fra Kommisjonen på høring til bl.a. departementene, direktoratene og arbeidslivets parter. Nærings- og handelsdepartementet har deltatt i det forberedende arbeidet i Kommisjonens rådgivende gruppe for varer, SOGS (Senior Official Group on Standardisation and Conformity Assesment Policy). Det er gitt EFTA-innspill til de viktigste dokumentene i prosessen. Både myndigheter, næringsliv og forbrukersiden har i denne prosessen hovedsakelig støttet forslagene. Nærings- og handelsdepartementet opprettet i 2007 en interdepartemental arbeidsgruppe for varepakken, der berørte departementer har deltatt. Gruppen har hatt flere møter og diskutert problemstillinger knyttet til gjennomføringen av regelverket i norsk rett.

Høringsuttalelsene sendes Nærings- og handelsdepartementet, Næringspolitisk avdeling, Postboks 8014 Dep, 0030 Oslo innen 10.05.2010. Det er ønskelig at høringsuttalelsene oversendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no.

En liste over adressatene til dette brevet følger vedlagt. Vi oppfordrer de enkelte departementer og organisasjoner til å sende forslaget til orientering eller høring til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke har mottatt høringsbrevet direkte. Dersom det er andre organisasjoner som bør høres om forslaget, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette.

Spørsmål kan rettes til Margrethe Gams Steine Asserson (margrethe.asserson@nhd.dep.no) eller Einar Døssland (einar.dossland@nhd.dep.no).

Med hilsen


Randi Wilhelmsen (e.f.)
avdelingsdirektør
 
Margrethe Gams Steine Asserson
Seniorrådgiver

Uoffisiell norsk oversettelse av rettsaktene:
764/2008, 765/2008 og 768/2008.