Høringsbrev

Høring – Regulering av fastsettelse av referanserenter     

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet et høringsnotat og utkast til lovendringer om offentligrettslig regulering av fastsettelse av allment brukte referanserenter, jf. vedlagte kopi av brev 31. mars 2014 fra Finanstilsynet til departementet vedlagt utkast til høringsnotat.

Finanstilsynet foreslår nye regler i finansieringsvirksomhetsloven om fastsettelse av allment brukte referanserenter basert på kvoteringer fra finansinstitusjoner. Etter Finanstilsynets utkast skal fastsettelse av allment brukte referanserenter som er basert på kvoteringer fra finansinstitusjoner organiseres forsvarlig, og administrator og organiseringen skal godkjennes av departementet. Videre skal Finanstilsynet etter utkastet føre tilsyn med fastsettelsen av referanserenter. Finanstilsynet skal etter utkastet, dersom tilsynet finner at fastsettelsen ikke organiseres eller innrettes i samsvar med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av lov, kunne gi pålegg som er nødvendige for å rette på forholdet. Utkastet inneholder også en hjemmel for departementet til å gi nærmere regler om hvilke referanserenter som anses som allment brukte, krav til interne rutiner for styring, overvåking og kontroll av rentefastsettelsen, og kvotering av referanserenter, herunder innhenting av data, analyse av data samt beregning og publisering.

Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at fremtidige EU-regler trolig vil gi begrenset nasjonalt handlingsrom, og at innføring av nasjonal regulering etter Finanstilsynets syn derfor vil være av midlertidig karakter. Finanstilsynet skriver bl.a. at «Utformingen av et nasjonalt regelverk må derfor søke å dekke dagens behov for nasjonal regulering for å sikre forsvarlig fastsettelse og tilsyn med referanserenter, og aktørenes interesse av forutsigbarhet og mulighet for å innrette seg etter både nasjonal og internasjonal lovgivning».

Departementet ber om høringsinstansenes eventuelle merknader innen 4. august 2014. Vi ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til med ordinær brevpost.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet med vedlegg for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør 

Kopi: Finanstilsynet