Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). I høringen foreslås det å stramme inn dagens godkjenningsordning slik at det blir forbudt å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, bruke og selge laserpekere av klasse 3R, 3B og 4, uten godkjenning fra Statens Strålevern. Bakgrunnen for forslaget er at dagens godkjenningsordning, hvor det er tillatt å bruke og å besitte laserpekere i privat rom uten godkjenning, ikke har vist seg tilstrekkelig til å hindre potensielt farlig bruk av laserpekere. 

 

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. Frist for høringsuttalelse er 7. august 2014.

 

Spørsmål om høringen og forslaget kan rettes til Benedicte Mørkved Larsen på e-post bml@hod.dep.no.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Elin Anglevik (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Benedicte Mørkved Larsen

                                                                                          førstekonsulent