Høringsbrev

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. og forskrift om lisens til helsepersonell.  Forslaget går ut på å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 – 80 år.

Vi ber om høringsinstansenes syn på forslaget innen onsdag 1. oktober 2014.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@hod.dep.no eller per post til Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Spørsmål til forslagene kan rettes til seniorrådgiver Åshild Flatebakken på e-post afl@hod.dep.no eller telefon 22 24 85 73.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges eventuelle underliggende organer.

Institusjoner og andre som ikke står oppført på høringslisten, kan også gi høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen                                                           

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef 

                                                                                          Elisabeth Salvesen

                                                                                          avdelingsdirektør