Høyring - Framlegg til endringar i einingsregisterlova vedrørande tingsrettslege sameige m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.01.2015

 

 

Vår ref.: 14/9044

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette framlegg til endringar i lov 3. juni 1994 nr. 15 om Einingsregisteret (einingsregisterlova) til høyring. Høyringsbrevet inneheld framlegg til endringar i regelverket om krav til dokumentasjon ved registrering i Einings­registeret. Det vert føreslått at det ikkje lenger skal vere naudsynt å registrere opplysningar om sameigarar i tingsrettslege sameige. Føremålet med endringane er å gjere registrering i Einingsregisteret enklare for tingsrettslege sameige.

Departementet sender òg til høyring framlegg til endringar i krava til signering av elektroniske meldingar i forskriftene til einingsregisterlova og føretaksregisterlova. Framlegget går ut på å utvide signeringsreglane for elektroniske meldingar, slik at også juridiske personar får høve til å signere meldingar elektronisk når dei har roller som gjev rett til å signere. Føremålet med endringane er å gjere krava til signering av elektroniske dokument enklare, og såleis leggje betre til rette for å auke talet på elektroniske meldingar 

Framlegg til enkelte endringar for å rette feil og inkuriar vert sendt til høyring samtidig. 

Høyringsnotatet er utarbeidd i samarbeid mellom Brønnøysundregistra og Nærings- og fiskeridepartementet. 

Vi ber om at høyringsinstansane sender høyring til ev. underliggande etatar som kan vere interessert i å sjå på framlegget.

Høyringsfristen settast til 20.1.2015 (to månader). Vi ber om at høyringssvara òg sendast elektronisk til postmottak@nfd.dep.no.

Med helsing                                                                       

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Cecilie Bakke Dueled
                                                                                          seniorrådgjevar

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikkje handskrive signaturar

Alle departementa
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Brønnøysundregistra
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbrukarombodet
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Økokrim

Aksjonærforeningen i Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Noreg
Forbrukarrådet
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Landsorganisasjonen i Noreg
NARF
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges skogeierforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittforum
Næringslivets hovedorganisasjon
OBOS
Oslo Børs
Skatterevisorenes forening
Virke
Økonomiforbundet

Til toppen