Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt hvordan kommuner, gårdeiere og andre kan samarbeide og samhandle for å bidra til at sentrum blir mer attraktivt som etableringsarena for handel og service.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt hvordan kommuner, gårdeiere og andre kan samarbeide og samhandle for å bidra til at sentrum blir mer attraktivt som etableringsarena for handel og service. Det er lagt mer vekt på hvordan gårdeierstruktur påvirker sentrums muligheter til å vinne kampen om leietakerne enn i tidligere arbeider.

Det er gjennomført casestudier i Hamar, Drammen, Asker og Mosjøen, og det er gjennomført spørreundersøkelser til plansjefer og sentrumsforeninger i norske bykommuner. Basert på analyser av dette materialet, er det utarbeidet anbefalinger om hvordan kommuner, gårdeiere og andre kan jobbe - sammen og hver for seg - for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service. Videre reflekteres det over hvordan andre offentlige aktører kan støtte opp om slikt arbeid.

Les rapporten: